Inriktningsdokument

”Berätta bredare” är ett inriktningsdokument för Riksantikvarieämbetets utvecklingsarbete vad gäller byggnadsminnena och hur de kan bli mer angelägna, tillgängliga och användbara. Tanken är att dokumentet i sig ska kunna fungera som inspiration för alla aktörer som på något sätt arbetar med byggnadsminnen.

Bland annat utifrån Riksantikvarieämbetes syn på kulturarv – som en föränderlig pro­cess med samtidens människor som huvudaktörer – finns behov av att se över och utveckla arbetet med byggnadsminnena.

Inriktningsdokumentet ska hjälpa till att svara på frågor som: Vad ska vi ha bygg­nadsminnena till? Hur görs urvalet? Vilka perspektiv ska genomsyra arbetet med byggnadsminnena? Dokumentet utgår framför allt från de kulturpolitiska målen och Riksantikvarie­ämbetes vision och strategi Kulturarv i tiden.

Dokumentet låg färdigt 2011, vissa citat från kulturminneslagen kommer därför att vara inaktuella när den nya kulturmiljölagen införs 2014.

Berätta bredare. Inriktningsdokument för byggnadsminnen (pdf)