Fyndbrott

Fyndbrott sker då någon som hittar eller förvärvar ett fornfynd som enligt kulturmiljölagen ska tillfalla eller hembjudas till staten låter bli att göra detta. I vissa fall sker sådana fyndbrott genom att en fornlämning grävs ut illegalt, det vill säga plundras.

Förekomsten av illegala utgrävningar och en därmed sammanhängande olaglig handel med fornfynd är ett stort och allt mer uppmärksammat globalt problem som drabbar de flesta länder i världen. På många håll pågår en ren rovdrift av kulturföremål. Den stora efterfrågan på varor på den internationella antikvitetsmarknaden och det faktum att äldre kulturföremål är en begränsad resurs utgör starka incitament för rovgrävningar och illegal utförsel.

En rad internationella konventioner har tillkommit till skydd för världens kulturarv. De anslutna staterna förbinder sig bland annat att förhindra stölder, samarbeta över gränser samt att stoppa olaglig utgrävning och export.

Förebyggande arbete mot plundring av fornlämningar

Länsstyrelsen i Gotlands län fick mellan åren 2009 och 2011 anslag från Riksantikvarieämbetet för att under tre år leda ett pilotprojekt för att motverka plundringar av fornlämningar på Gotland. Projektet ska ses som en förstudie i arbetet med att på nationell nivå ta fram en modell att förebygga, upptäcka och beivra plundring av fornlämningar. Projektet bedrevs i samverkan med bland annat Riksantikvarieämbetet, Polismyndigheten, LRF och Gotlands Hembygdsförbund. Projektet resulterade bland annat i rapporten Ett plundrat kulturarv.