Samlingssida för utvärderingar och rapporter

På den här sidan samlar vi ett urval av de rapporter och utvärderingar som Riksantikvarieämbetet har gjort de senaste åren.

Sidan fylls på efterhand och är inte en komplett listning. Letar du efter en rapport som inte finns här så kolla i vår databas med publikationer, DiVA.

Utvärderingar under Riksantikvarieämbetets överinseende

Här hittar du utvärderingar gjorda inom ramen för Riksantikvarieämbetets överinseende listade per ämneskategori.

Byggnadsminnen


Bevara, använd och utveckla byggnadsminnen i enlighet med skyddsbestämmelserna (2017)


Nya byggnadsminnen: En utvärdering om länsstyrelsernas förutsättningar för att bilda nya byggnadsminnen (2017)
Läs mer om utvärderingen här.

 

Fornlämning


Ett förändrat fornlämningsbegrepp: Länsstyrelsernas tillämpning av 1850-årsgränsen enligt 2 kap.1a § kulturmiljölagen (2018)


Fornlämningsområden – möjligheter och svårigheter (2017)


Fornlämningar i kyrkomiljöer – hantering av markingrepp (2016) 


Överinseende över skogsärenden och 2 kap. kulturmiljölagen (2016)


Överinseende konkurrens och effektivitet inom uppdragsarkeologin (2014)
Rapporten redogör för hur konkurrens och effektivitet inom uppdragsarkeologin fungerar på en systemnivå, påvisar skillnader mellan faktiskt tillstånd och önskvärt tillstånd samt belyser bakomliggande orsaker.

Andra utvärderingsrapporter

 

Stadens riksintressen hinder att ta sig förbi eller resurs att utveckla? (2019)

 

 

Precisera bristerna : åtgärda behoven. En utvärdering av kulturmiljöarbetet i transportplaneringens tidiga skeden (2018)

Kulturvärden försvinner i byggprocessen: intervjuer och aktgranskning av bygglovsärenden (2018)

 

Riksintressen i siffror – statistik över kulturmiljövårdens riksintressen (2017)

 

Prioritera att variera : Kulturmiljövårdsanslagets bidrag till en mångfald av kulturmiljöer (2017)

 

Större miljönytta – lägre kostnad. Så nås målen för kulturmiljöer i odlingslandskapet med kommande landsbygdsprogram (2017)

 

Räkna med kulturarvet : Kulturarvets bidrag till en hållbar samhällsutveckling (2017)

 

Attraktionskraft kulturmiljö : Antal besök till 260 platser åren 2013-2015 (2017)

 

Regionalfondens finansiering av kulturmiljöprojekt inom besöksnäringen (2017)

 

 

Kulturmiljöer vid vattendrag : Framgångsfaktorer och problem för att beakta kulturmiljöer i anslutning till vattenvårdsåtgärder (2016)

 

Vad betyder historiska platser för dig? En medborgarundersökning om människor och kulturarv (2016)

 

Skyddat och otillgängligt? : En utvärdering av funktionshinderspolitiken inom kulturmiljöområdet : Rapport från Riksantikvarieämbetet (2016)

 

Behövs ersättningar till jordbrukare för skötsel av kulturmiljöer? : En utvärdering av miljöersättningen till natur- och kulturmiljöer i Sveriges landsbygdsprogram 2007-2013 (2016)

 

 

 

Kulturvärden i planerings- och bygglovsprocesser en utvärdering om kommuners förutsättningar att ta hänsyn till kulturvärden (2017)