Aktuella standarder för bevarande av kulturarv

Riksantikvarieämbetet och Svenska institutet för standarder, SIS, har slutit ett avtal som innebär att närmare 50 europeiska standarder blir tillgängliga för kulturarvsområdet.

Genom avtalet kan standarderna laddas ner utan kostnad av företag, myndigheter och organisationer som är verksamma i Sverige. Syftet är att öka tillämpningen av standarder på kulturarvsområdet och pröva nyttan av standarderna under tre år. Här presenterar vi information om nya standarder efterhand som de blir tillgängliga, du hittar även länk till artiklar om standarder.


Senaste nytt

[2021-09-27] Nytt terminologiskt verktyg för dokumentation

Nu finns det en ny teknisk specifikation som kan användas som ett terminologiskt verktyg vid dokumentation av såväl fast som flyttbart kulturarv. Det kan exempelvis handla om att dokumentera ett objekts tillstånd, att skriva en konserveringsrapport eller att planera för en kulturvårdande insats. Målgruppen för den här tekniska standarden dokumentet är professionella aktörer inom kulturarvssektorn. Det kan vara museer, kyrkor, fastighetsägare och företag som arbetar med kulturarvet.

[2021-09-27] Arbetar du med färg och ytbehandling

Nu finns ny standard om gemensamma principer för kartläggning och datering av ytskikt på byggt kulturarv. Standarden rör bemålade ytor på bland annat väggar, tak, snickerier, fasader och grindar. Den riktar sig till dig som planerar, genomför eller dokumenterar färgundersökningar för bevarande av byggt kulturarv.

[2021-09-27] Standard för val av rengöringsmetoder för sten, puts, tegel eller betong

I början av juli antogs en ny svensk standard som ger vägledning i hur man kan utvärdera och välja den mest lämpade rengöringsmetoden för ett kulturarvsobjekt av sten, puts, tegel, keramik eller betong. Målgrupp för standarden är yrkesgrupper som arbetar med beställande eller utförande av bevarandeåtgärder på flyttbara eller fasta kulturarvsobjekt av porösa oorganiska material.

[2021-07-06] Standarder inom bevarande av kulturarv har översatts till svenska

Nu finns det ytterligare standarder som har översatts till svenska inom området bevarande av kulturarv. De handlar om energiprestanda i historiska byggnader, dokumentation, upphandling samt provtagning inför konserveringsåtgärder och om termer och definitioner inom kulturvård.

Mer om standarder

Här du läsa mer och ta del av nyheter och information som har publicerats inom området standardisering.