Aktuellt

Ta del av senaste nytt i form av nyheter och information som har publicerats inom området standardisering för bevarande av kulturarv här på Riksantikvarieämbetets webbplats.

Registrera ett konto på sis.se, så kan du ta del av alla standarder inom bevarande av kulturarv utan kostnad.


Senaste nytt

[2023-09-11] Ny standard om samlingsförvaltning

Standarden Specifikationer för hantering av flyttbart kulturarv beskriver grundläggande principer, policyer och processer för samlingsförvaltning, och vänder sig till organisationer som förvaltar kulturarvssamlingar.

[2023-05-15] Standard på svenska om färg och ytbehandling

Standarden Ytskikt i byggt kulturarv – Undersökning och dokumentation finns nu också tillgänglig på svenska. Standarden innehåller information om hur man kan kartlägga bemålade eller dekorerade arkitekturdelar inför en restaurering eller annan förändring.

[2023-03-27] Ny standard om arkeologiska kulturlager

I september publicerades en ny standard om metoder för att övervaka enligt standardens definition, arkeologiska kulturlager in situ på land, i våtmarker eller under vatten. Detta görs genom att bedöma kulturlagrens tillstånd som till exempel att utvärdera dess miljöförhållanden och bevarande.

[2023-03-27] Termer för att beskriva materialförändringar finns nu på svenska

Alla material förändras med tiden. Nu finns det en uppsättning termer på svenska för att kunna beskriva dessa förändringar. Termerna passar för dokumentation av fysiskt kulturarv, som till exempel byggnader och föremål.

[2022-09-16] Ny standard för att utvärdera vattenupptagningsförmågan hos sten, tegel och betong

Under sommaren har en ny europeisk standard blivit antagen. Den nya standarden beskriver hur man kan bedöma hur mycket vatten ett poröst icke organiskt kulturarvsobjekt kan absorbera.

[2021-09-27] Nytt terminologiskt verktyg för dokumentation

Nu finns det en ny teknisk specifikation som kan användas som ett terminologiskt verktyg vid dokumentation av såväl fast som flyttbart kulturarv. Det kan exempelvis handla om att dokumentera ett objekts tillstånd, att skriva en konserveringsrapport eller att planera för en kulturvårdande insats. Målgruppen för den här tekniska standarden dokumentet är professionella aktörer inom kulturarvssektorn. Det kan vara museer, kyrkor, fastighetsägare och företag som arbetar med kulturarvet.

[2021-09-27] Arbetar du med färg och ytbehandling

Nu finns ny standard om gemensamma principer för kartläggning och datering av ytskikt på byggt kulturarv. Standarden rör bemålade ytor på bland annat väggar, tak, snickerier, fasader och grindar. Den riktar sig till dig som planerar, genomför eller dokumenterar färgundersökningar för bevarande av byggt kulturarv.

[2021-09-27] Standard för val av rengöringsmetoder för sten, puts, tegel eller betong

I början av juli antogs en ny svensk standard som ger vägledning i hur man kan utvärdera och välja den mest lämpade rengöringsmetoden för ett kulturarvsobjekt av sten, puts, tegel, keramik eller betong. Målgrupp för standarden är yrkesgrupper som arbetar med beställande eller utförande av bevarandeåtgärder på flyttbara eller fasta kulturarvsobjekt av porösa oorganiska material.

[2021-07-06] Standarder inom bevarande av kulturarv har översatts till svenska

Nu finns det ytterligare standarder som har översatts till svenska inom området bevarande av kulturarv. De handlar om energiprestanda i historiska byggnader, dokumentation, upphandling samt provtagning inför konserveringsåtgärder och om termer och definitioner inom kulturvård.

Mer om standarder

Här du läsa mer och ta del av fler nyheter och information som har publicerats inom området standardisering.

Närmare 50 europeiska standarder är tillgängliga för kulturarvsområdet

Genom ett friköpsavtal som tecknats mellan Svenska Institutet för standarder och riksantikvarieämbetet kan standarderna läsas utan kostnad av företag, myndigheter och organisationer som är verksamma i Sverige. Syftet är att öka tillämpningen av standarder på kulturarvsområdet och pröva nyttan av standarderna under tre år. Här presenterar vi information om nya standarder efterhand som de blir tillgängliga, du hittar även länk till artiklar om standarder.