Publikvy från seminarium på Gotlands Museum under Almedalsveckan.
Seminarium på Gotlands Museum under Almedalsveckan. Foto: ( CC BY)

Om museidialogen

I propositionen Kulturarvspolitik föreslog regeringen att Riksantikvarieämbetet skulle ges ett samlat ansvar för museifrågor.

I uppdraget ingick att främja utveckling och samarbete på museiområdet liksom att samla in och förmedla kunskaper. Myndigheten skulle också erbjuda teknik- och metodstöd till museer. (Propositionen antogs den 31 maj 2017.)

En ny dialogprocess startade – Museidialogen

I det kommande uppdraget var det angeläget för Riksantikvarieämbetet att lyhört lyssna in och bygga en dialog med museisektorn för att lyssna in önskemål och behov om hur vi formar en tydlig och stödjande myndighet med samlat ansvar för museifrågor, en kontaktpunkt för museerna i deras kontakter med staten. Samtalen genomfördes under första halvåret 2017 i en process som vi valde att kalla Museidialogen.

Riksantikvarieämbetet vände sig i museidialogen till både centrala nätverk och enskilda museer. Hela projektet kommunicerades löpande under våren 2017, se samlad mötesdokumentation, filmer med mera. Vi startade även en Facebook-grupp där man kan följa arbetet och komma med tankar, förslag och synpunkter.

Museidialogsmötena arrangerades i samarbete med Sveriges Museer, Göteborgs stadsmuseum, Kulturen i Lund, Historiska Museet och Bildmuseet i Umeå. Syftet var att så brett som möjligt träffa museisektorn och samla in de tankar som finns på det uppdrag som presenteras i propositionen Kulturarvspolitik. Alla typer av museer bjöds in och även de som jobbar med museifrågor på organisationer, regioner och kommuner.