Egyptisk mumie, Nationalmuseum Köpenhamn Foto: (CC BY)

Mänskliga kvarlevor i museisamlingar

Mänskliga kvarlevor kan för många individer och grupper ha en personlig, kulturell, symbolisk, andlig eller religiös betydelse. Det finns därför ett speciellt ansvar för museer som förvaltar denna typ av samlingar. Dokumentet Stöd i hantering av mänskliga kvarlevor i museisamlingar kan vara en utgångspunkt för museer i att ta fram egna policyer.

Många av de mänskliga kvarlevor som finns i museisamlingar kommer från arkeologiska undersökningar, insamlade med stöd av kulturmiljölagen. Andra kategorier av samlingar som innehåller mänskliga kvarlevor kommer från medicinsk forskning, samt från etnografisk eller etnologisk insamling.

Samlingar som har byggts upp i ett syfte kan ha använts i andra syften genom historien och fram till i dag. Anledningen till att mänskliga kvarlevor har hamnat i museisamlingarna har varierat över århundradena och hör till viss del samman med vilka vetenskapliga discipliner som har varit dominerande vid insamlingstillfället. För att skapa en kontext kring kvarlevorna är det väsentligt att förstå i vilket sammanhang de har samlats in. Mänskliga kvarlevor i museisamlingar används i dag framförallt till forskning, undervisning och utställning. För forskare inom exempelvis arkeologi och osteologi är tillgång till museernas samlingar ofta en förutsättning för arbetet. Sådan forskning är en viktig källa till kunskap, om exempelvis:

• människans utveckling, anpassning och genetiska sammanhang
• demografi och hälsostatus
• diet, uppväxt och aktivitetsmönster
• sjukdomar, medicinska ingrepp och dödsorsaker
• begravningsskick och sedvänjor
• kulturella variationer i fråga om hur kroppen och dess delar använts.

Alla museer bör sätta upp egna policydokument och rutiner som är anpassade för det egna museets behov och villkor. När det gäller mänskliga kvarlevor kan museer utgå från Riksantikvarieämbetets dokument God samlingsförvaltning. Stöd i hantering av mänskliga kvarlevor i museisamlingar. 

Se även stöddokumentet God samlingsförvaltning. Stöd för museer i återlämnandeärenden.