Plundrade kulturföremål förvarade i Schlosskirche Ellingen i Tyskland. Foto: (PDM)

Washington-principerna

Washington-principerna antogs vid en konferens 1998 och Sverige var en av de 44 staterna som deltog. Här kan du läsa mer om principerna och om Terezin-deklarationen samt vad begreppen proveniensforskning och due diligence handlar om.

Under åren 1933–1945 plundrades stora mängder konst, antikviteter, böcker och andra kulturföremål av nazisterna i Tyskland och de ockuperade länderna. Plundringen kunde ske i form av förstörelse och konfiskering av offentliga samlingar, systematisk konfiskering av privat egendom ägd av judiska familjer och andra förföljda grupper, men också som försäljningar eller övertaganden under hot och utpressning.

Washington-principerna

Washington-principerna antogs under konferensen Washington Conference on Holocaust-Era Assets 1998 och Sverige var en av de 44 staterna som deltog. Deklarationen anger 11 handlingsprinciper med rimliga och rättvisa lösningar (just and fair solutions) som grund. Enligt dessa principer ska konst som konfiskerats av nazisterna identifieras och tillkännages så att ursprungliga ägare eller deras arvingar ska kunna göra anspråk på dem.

Vid bedömningar ska hänsyn tas till oundvikliga luckor eller oklarheter i proveniensen som förekommer på grund av den tid som passerat och de omständigheter som rådde vid tiden för andra världskriget. Om de plundrade ägarnas arvingar kan återfinnas ska skyndsamma åtgärder vidtas för att komma fram till en rimlig och rättvis lösning med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Även om ättlingar inte kan identifieras ska någon sorts rättvis lösning ändå arbetas fram. Staterna rekommenderas också att utveckla processer för att stödja implementeringen av Washington-principerna, särskilt vad gäller alternativa tvistlösningsmetoder som stöd för att lösa ägarskapstvister.

Terezin-deklarationen

Terezin­-deklarationen antogs vid en uppföljande konferens i Prag och Terezin 2009 av 47 stater inklusive Sverige. I Terezin-deklarationen betonas vikten av att ansträngningarna att efterleva Washingtonprinciperna stärks. Särskilt understryks betydelsen av fortsatt proveniensforskning för att kunna identifiera konst som varit konfiskerad av nazisterna, liksom att öppet redogöra för resultaten av denna forskning. Staterna uppmanas att upprätta fungerande system som underlättar för ägare eller deras arvingar att få sina krav hand lagda inom rimlig tid och med utgångspunkt från all relevant dokumentation och fakta i målet.

Washington-principerna och Terezin­-deklarationen är inte juridiskt bindande men innebär ett moraliskt åtagande för staterna.

Proveniensforskning och due diligence – en god förutsättning

Centralt i arbetet för att efterleva åtagandena i Washington-principerna och Terezin-deklarationen är att proveniensforskning utförs. I samband med förvärv och inlån behöver man visa vederbörlig omsorg och uppmärksamhet, även kallad due diligence.

Riksantikvarieämbetet publicerade i februari 2020 God samlingsförvaltning: stöd för museer i återlämnandeärenden. Dokumentet är framtaget som ett stöd för museer i arbetet med att ta fram egna policyer för återlämnandeärenden och beskriver till exempel perspektiv och förhållningssätt att beakta vid återlämnandeärenden.