Externa projekt – rutiner FoU-bidrag

Denna sida samlar information som rör externa projekt som har erhållit FoU-bidrag från Riksantikvarieämbetet och hur dessa ska redovisas.

Allmänna villkor

För utförliga villkor för Riksantikvarieämbetets FoU-bidrag hänvisas till:
Allmänna villkor för FoU-bidrag vid Riksantikvarieämbetet (pdf).

Att skicka underlag

Alla underlag som rör FoU-projekt ska skickas till:

Riksantikvarieämbetet
Kulturmiljöavdelningen/FoU
Box 5405
114 84 STOCKHOLM

Beslut

I samband med att Fördelningsbeslut om FoU-anslag har fattats, upprättar Riksantikvarieämbetet ett Beslutsmeddelande som skickas till anslagsmottagaren. Dessutom bifogas ett Beslutskontrakt i två exemplar som ska skrivas under av bidragsmottagaren och medelsförvaltaren. Ett beslutskontrakt ska returneras, påskrivet, till Riksantikvarieämbetet (Kulturmiljöavdelningen) senast den 24 januari 2017.

Rekvisitionsplan

I samband med att det påskrivna beslutskontraktet skickas in till Riksantikvarieämbetet ska även en redogörelse lämnas in för hur bidraget kommer att rekvireras under anslagsåret – en rekvisitionsplan. Även denna ska inlämnas senast den 24 januari 2017.

Rekvisitioner

Beslutat FoU-bidrag utbetalas av Riksantikvarieämbetet mot rekvisition från bidragsmottagaren/medelsförvaltaren tre gånger under året och under förutsättning att medel blivit disponibla för utbetalning. Rekvisitionen ska avse upparbetade medel och ska vara Riksantikvarieämbetet tillhanda senast den 19 april, 22 augusti och 5 december 2017. En översiktlig ekonomisk sammanställning ska lämnas tillsammans med rekvisitionerna. Avvikelser för anslagets användning ska anmälas omgående.

Rekvisitionen ska sammanställas enligt särskild mall och inlämnas på anslagsmottagarens brevpapper.

Mall för rekvisition av FoU-bidrag:
Rekvisitionsmall FoU Exempel (pdf)

Halvårsrapportering

En gång om året ska en kortfattad vetenskaplig lägesrapport för perioden januari – juni (halvårsrapport) vara Riksantikvarieämbetet tillhanda senast den 22 augusti för 2017 på särskilt formulär.

Formulär för halvårsrapport:
Halvårsredovisning mall FoU (word)

Vetenskaplig slutredovisning

Vetenskaplig slutredovisning ska inlämnas senast sex månader efter (sista) bidragsperiodens utgång och utformas enligt anvisningar från Riksantikvarieämbetet. Rapporten ska vara kortfattad med en omfattning på ca 10-15 A4 sidor. Den ska åtföljas av en sammanfattning på högst 200 ord skriven så att den kan publiceras fristående.

Anvisning slutredovisning FoU (pdf)

Ekonomisk slutredovisning

Ekonomisk slutredovisning ska inlämnas senast sex månader efter (sista) bidragsperiodens utgång och utformas enligt anvisningar från Riksantikvarieämbetet.

Formulär för ekonomisk slutredovisning:
Ekonomisk slutredovisning FoU (word)

Publicering av resultat

Bidragsmottagaren och den enskilde forskaren är skyldig att offentliggöra och ställa projektresultat och vetenskapliga rapporter till allmänt förfogande att nyttjas av envar. Vid publicering av projektresultat ska anges att arbetet utförts med bidrag från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag. Antal rapporter som ska inlämnas beror på projektets art och fastställs enligt överenskommelse med Riksantikvarieämbetet. Minst sex exemplar av respektive publikation ska inges till Riksantikvarieämbetet efterhand de utkommer. Information om nya FoU-publikationer publiceras på Riksantikvarieämbetets hemsida. De kommer även att publiceras i Open Access.

Se senaste FoU-publikationerna.

Tryckningsbidrag

Riksantikvarieämbetet kan medverka till utgivning av publikation, som ett resultat av ett FoU-finansierat projekt, efter särskilt ansökningsförfarande och överenskommelse.

______

För utförliga villkor för Riksantikvarieämbetets FoU-bidrag hänvisas till dokumentet:
Allmänna villkor för FoU-bidrag vid Riksantikvarieämbetet (pdf)

 

Dela sidan på