Vem gör vad?

Riksantikvarieämbetet är en av många aktörer inom kulturarvsområdet. Verksamheten bygger till stor del på ett samarbete med andra centrala myndigheter och institutioner samt med aktörer på regional och lokal nivå. Myndigheten deltar också i en rad internationella projekt och andra samarbeten.

Riksantikvarieämbetet är central myndighet för frågor som rör kulturmiljö och kulturarv. Vi har en samlande och pådrivande roll i kulturarvsarbetet.

Vår verksamhet innefattar olika typer av insatser för kulturarvet, med kunskapsbyggnad och kunskapsförmedling, vård och konservering och myndighetsarbete som viktiga beståndsdelar. Riksantikvarieämbetet fördelar också statliga bidrag till länsstyrelserna och initierar, leder och deltar i olika typer av samarbeten och projekt kring kulturarv och kulturmiljö, såväl inom som utom landets gränser.

Kulturarvsarbete i hela landet

Ett flertal andra centrala myndigheter och institutioner har ett uttalat ansvar för kulturarvet och kulturmiljön i sina uppdrag eller stadgar.

Riksantikvarieämbetet samarbetar bland annat med centrala myndigheter som Naturvårdsverket, Trafikverket, Jordbruksverket, Riksarkivet, Statens kulturråd och Sida samt med centrala museer och andra organisationer som Svenska kyrkan, Sveriges Hembygdsförbund och Sveriges Kommuner och Landsting. Universitet och högskolor är andra viktiga samarbetspartners.

Länsstyrelser och länsmuseer

Länsstyrelserna är den regionala myndighet som ansvarar för frågor som rör kulturmiljö och kulturarv. De företräder kulturmiljöintressena i samhällsplaneringen, fördelar bidrag för vård av länets kulturmiljöer och ser till att lagar och andra regler till skydd för kulturarvet följs.

En annan aktör med regionalt ansvar för kulturmiljö och kulturarv är länsmuseerna. De samlar, förvaltar och förmedlar kunskapen om länens kulturarv och kulturmiljöer. Utåtriktad verksamhet i form av utställningar och annan pedagogisk verksamhet är en viktig del av länsmuseernas arbete.

Kommuner

Kommunerna är en annan viktigt aktör inom kulturmiljöområdet. Kommunerna har ett ansvar för att kulturmiljön och kulturarvet tillvaratas i den fysiska planeringen, det vill säga vid till exempel förändringar som ny- eller ombyggnad av enskilda byggnader eller hela miljöer.

Många kommuner har också egna kommunala museer som spelar en viktig roll i kulturarvsarbetet med kulturmiljö och kulturarv.

Andra regionala och lokala aktörer

Intresset och engagemanget för kulturarvet är brett förankrat. Över hela landet arbetar skolor, ideella föreningar, församlingar, företag, museer och arkiv med kulturmiljön och kulturarvet. I Sverige finns också drygt 2000 hembygdsföreningar som värnar om bygdens historia och det lokala kulturarvet.

Se även:

Sveriges Kommuner och Landsting – Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan.
Sveriges Hembygdsförbund
ArbetSam – Arbetslivsmuseernas samarbetsråd.
Naturvårdsverket
Svenska kyrkan
Riksantikvarieämbetets internationella arbete – samarbete med andra länder.
Svenska industriminnesföreningen (SIM)