Om Förbifart Stockholm och Drottningholm

Trafikverket planerar för två vägprojekt som berör Drottningholms slott som världsarv och statligt byggnadsminne: E4 Förbifart Stockholm och väg 261 (Ekerövägen). Onsdagen den 30 november 2016 presenterade Trafikverket en konsekvensbeskrivning av vägprojektens påverkan på världsarvets värden.

Regeringen har godkänt förbifarten. Men för att Trafikverket ska få genomföra vägbygget har regeringen ställt som krav att myndigheten ska samverka med Riksantikvarieämbetet, Statens Fastighetsverk och Ekerö kommun för att hitta lösningar som minimerar skadan på riksintresset och det statliga byggnadsminnet och som inte hotar världsarvet Drottningholm. Konsekvensbeskrivningen som nu är framtagen är ett led i det arbetet.

Riksantikvarieämbetet skickade in en konsekvensbeskrivning för kulturarvet (Heritage Impact Assessment, fas 2) till Unescos världsarvscenter den 30 november 2016. Rapporten är beställd av Trafikverket. Att det är Riksantikvarieämbetet som sänder rapporten till Unescos världsarvscenter beror på att Riksantikvarieämbetet företräder Sverige i frågor som rör världsarv internationellt. Icomos International är den internationella instans som ska bedöma konsekvenserna för världsarvet av de föreslagna åtgärderna.

Trafikverket ansvarar för rapporten. Riksantikvarieämbetet har medverkat genom att lämna synpunkter och faktauppgifter. För mer information om de föreslagna åtgärderna och för att läsa rapporten (HIA,fas 2) se Trafikverket.

Vägprojekten berör Drottningholm som är ett världsarv. Vad är ett världsarv?

Ett världsarv är en unik kultur- eller naturhistorisk miljö som vittnar om människans eller jordens historia. För att skydda de mest värdefulla kulturhistoriska- och naturmiljöerna mot förfall och förstörelse tillkom Unescokonventionen om skydd för världens kultur- och naturarv vid FN-organets generalkonferens 1972. Sedan dess har denna viktiga internationella överenskommelse undertecknats av 192 stater som alla därmed förbinder sig att följa konventionen. Genom att underteckna Unescokonventionen åtar sig länderna att vårda och bevara viktiga kultur- och naturarv inom det egna territoriet och att stödja andra länder i deras ansträngningar att bevara vårt gemensamma världsarv.

För att kunna utses till världsarv ska en plats ha ”universella värden” (outstanding universal values) det vill säga ha så höga natur- eller kulturvärden att de angår alla – nu och i framtiden. Världsarven är vårt gemensamma arv som alla har ansvar för att bevara. Konventionen omfattar fysiska miljöer – inte föremål, traditioner och liknande.

Varför är just Drottningholm ett världsarv?

Drottningholm utgör en ovanligt välbevarad kunglig slottsmiljö på Lovön intill Stockholm. Området har sedan det anlades använts för nöje och sommarutflykter. Världsarvet, som också är statligt byggnadsminne, omfattar slottet, slottsteatern, Kina slott, slottsparken, området Kanton och en del av förstaden Malmen. Anläggningen är det bästa exemplet i Sverige på ett kungligt 1700-talsresidens, representativt för all europeisk arkitektur från denna tid. Drottningholms slott är påverkat av franske kungens Versailles liksom många andra slott i Europa under denna tid.

Hur är Riksantikvarieämbetet involverat i de planerade vägbyggena?

Riksantikvarieämbetet deltar på regeringens uppdrag i arbetet med planeringen av Förbifart Stockholm. Regeringens beslut om tillåtlighet till förbifarten innebär att Riksantikvarieämbetet samverkar med Trafikverket, Statens fastighetsverk och Ekerö kommun för att hitta lösningar som minimerar skadan på riksintresset och det statliga byggnadsminnet och som inte hotar världsarvet Drottningholm.

Riksantikvarieämbetet företräder Sverige i frågor som rör världsarv internationellt. Unescos världsarvscenter har begärt information om vägprojektens påverkan på Drottningholm och då är Riksantikvarieämbetet den svenska part som sköter kontakterna med världsarvscentret.

Hur ser tidsplanen för den internationella processen ut?

Riksantikvarieämbetet skickade kulturarvskonsekvensbesrivningen (Heritage Impact Assessment, fas 2) till Unescos världsarvscenter den 30 november 2016. Världsarvscentret skickar den sedan till Icomos International för granskning. Vi får troligen en återkoppling på rapporten från Icomos under våren 2017. Icomos International gör en självständig värdering av HIA 2. Rapporten skickas till världsarvscentret som, vidarebefordrar det till Riksantikvarieämbetet.

Kan Drottningholm komma att strykas från världsarvslistan?

Det kan inte uteslutas men det är inte troligt att det kommer att ske. Det är en lång process och hittills har endast två världsarv strukits från Unescos världsarvslista, som för närvarande upptar 1 052 platser.

Kan Unescos världsarvskommitté eller Icomos International stoppa Förbifart Stockholm och anpassningarna av väg 261?

De kan inte stoppa projekten. Ett sådant beslut kan endast fattas nationellt. Regering har gett tillåtlighet till Förbifart Stockholm. I beslutet anges att världsarvet inte får hotas.

Dela sidan på