Landskap åt alla. Se länk.Landskap åt alla. Se länk.Foto: RAÄ (CC BY)

Dokumentation

På denna sida har vi samlat dokument, utredningar och rapporter som på olika sätt rör den europeiska landskapskonventionen. Dokumentation från särskilda konferenser eller seminarier hittar du under sidan ”Seminarier, konferenser och initiativ”.

Europeiska landskapskonventionens text

Landskapskonventionen (svenska) – (pdf)

European landscape convention (engelska) – (html)

Convention européenne du paysage (franska) – (html)

Explanatory report (engelska) – (html)

Guidelines for implementation of the ELC (engelska) – (html)

Riksantikvarieämbetets publikationer om landskapskonventionen

Arbetet med att ta till vara landskapskonventionens perspektiv – 2017

Landskap åt alla – 2012

Landskap åt alla, studievägledning – 2012

Urban news – 2010

Landscape News – Magasin på engelska om hur Sverige arbetar med landskap 2009 (Riksantikvarieämbetet)  – (pdf)

Människor och landskap i Blera – redovisning av studie 2008 – (pdf)

Riksantikvarieämbetets förslag angående den europeiska landskapskonventionens tillämpning i Sverige 2011

I mars 2011 lämnade Riksantikvarieämbetet förslag till regeringen på hur utvecklingsarbetet med den europeiska landskapskonventionens tillämpning i Sverige ska organiseras. Förslaget finns här både på svenska och engelska.

Återrapportering av regeringsuppdraget angående den europeiska landskapskonventionens tillämpning i Sverige – (pdf)

Bilaga 1 Sammanställning av samverkansmyndigheternas svar på utskickade frågor  – (pdf)

Bilaga 2 Synpunkter inför återrapporteringen av uppdraget – (pdf)

Riksantikvarieämbetets förslag om författningsändringar för en svensk ratificering av den europeiska landskapskonventionen 2008

I december 2008 avrapporterade Riksantikvarieämbetet till regeringen ett tilläggsuppdrag kring den europeiska landskapskonventionen. Uppdraget handlade om att ta fram förslag på författningsändringar för att Sverige skulle kunna ratificera landskapskonventionen.

Förslag till författningsändringar för en svensk ratificering av den europeiska landskapskonventionen – (pdf)

Riksantikvarieämbetets förslag till genomförande av den europeiska landskapskonventionen i Sverige 2008

Riksantikvarieämbetet lämnade i januari 2008 förslag om genomförande av europeiska landskapskonventionen till regeringen. Förslaget finns här både på svenska och engelska.

Förslag till genomförande av den europeiska landskapskonventionen i Sverige : slutredovisning av regeringsuppdrag – (pdf)

Swedish National Heritage Board Proposals for Implementation of the European Landscape Convention in Swden: Translation of Final Report – (pdf)

Utredningar, underlag och studier

Landskapet i svensk rätt – rapport från konsultuppdrag 2008 – (pdf)

Landskapskonventionen i lokalsamhället – redovisning av konsultuppdrag 2008 – (pdf)

Europarådets landskapskonvention: en nordisk jämförelse kring ratificeringen och några tankar inför det svenska arbetet – redovisning av konsultuppdrag 2005 – (pdf)

Om europeiska landskapskonventionen

Europeiska landskapskonventionen – broschyr på svenska (Riksantikvarieämbetet) – (pdf)

Nordic landscapes and the and the European Landscape Convention – broschyr på engelska (Nordiska ministerrådet) – (pdf)

En rikare framtid – 13 konventioner om natur- och kulturmiljö (Nordiska ministerrådet) – (pdf)

Dela sidan på