FoU – centrala museer

Från och med 2018 är det Riksantikvarieämbetet som fördelar FoU-anslag till centrala museer. Tidigare gjordes detta av Kulturrådet. 2018 kommer få ändringar att göras på ansökningsförfarandet . Så småningom kan anpassningar till Riksantikvarieämbetets övriga FoU-anslag ske när det gäller strategiska prioriteringar, ansökningsrutiner och administration av utbetalningar och projektredovisningar.

Ansökningar ska i första hand gälla forskningsprojekt, men bidrag kan även ges till arrangemang av konferenser eller seminarier, sammanställning och publicering av forskningsöversikter med mera. Forskningsinsatserna i projekten ska utföras eller ledas av disputerade forskare. Lokal eller regional medfinansiering eller finansiering från andra forskningsfinansiärer stärker ansökan.

Med centrala museer avses:
• Arbetets museum
• Arkitekturmuseet
• Moderna museet
• Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde
• Naturhistoriska riksmuseet
• Statens försvarshistoriska museer
• Statens historiska museer inkl. Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet
• Statens maritima museer
• Statens museer för världskultur
• Statens musiksamlingar
• Stiftelsen Nordiska museet
• Stiftelsen Skansen
• Stiftelsen Tekniska museet

Ansökan

Ansökan om bidrag prövas årligen. För projekt som är fleråriga ska därför en ny ansökan som omfattar aktuellt projektår inkomma årligen. Riksantikvarieämbetet beslutar endast om medel för ett projektår i taget.

Ansökan ska innehålla:
• ansökningsblankett
• projektbeskrivning på maximalt fem A4-sidor
• CV för projektansvarig och alla medsökande

Projektbeskrivningen ska redogöra för:
• syfte och huvudsaklig frågeställning
• tidigare och pågående forskning på området, nationellt och internationellt
• hur projektet kan bidra till ny kunskap och för vem kunskapen är betydelsefull
• projektets organisering och genomförande
• hur resultaten ska förmedlas.

Ansökningsblanketten skickas per post till Riksantikvarieämbetet med underskrift. Övriga bilagor kan med fördel även skickas via epost till fou@raa.se.

Utlysningen för 2018 kommer att ske i februari.

Bedömning

Forskningsprojekten bedöms utifrån:
• problemdefinitionens kvalitet
• kulturpolitisk relevans
• genomförbarhet
• deltagarnas kompetens
• planeringen för spridning av resultaten.

Med kulturpolitisk relevans avses projektens betydelse för kunskapsutvecklingen samt den tänkta tillämpbarheten av resultaten inom kulturområdet och inom de utpekade forskningsområdena.

Projektprioriteringar

Riksantikvarieämbetet prioriterar ansökningar som görs i samverkan med regionala/lokala museer och/eller universitet/högskola, till exempel genom utbyten av personal mellan de olika medverkande institutionerna.
Riksantikvarieämbetets sammanlagda bidragsfördelningen för året ska karaktäriseras av:
• konstnärlig kvalitet
• förnyelse och utveckling
• tillgänglighet och spridning av verksamhetsplatser i hela landet
• internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
• barn- och ungdomsperspektiv
• rättighetsperspektiv såsom: mångfalds-, jämställdhets-, hbtq-, och tillgänglighetsperspektiv

Detta innebär inte att alla ansökningar ska uppfylla alla kriterier.