Frågor och svar FoU för centrala museer

Här har vi samlat några återkommande frågor om Riksantikvarieämbetets FoU-verksamhet. Bläddra ner för att se alla frågor och svar.

Vem kan söka?

Vilka typer av projekt kan jag söka?

Hur ska jag söka?

Vilka regler gäller för ekonomin?

Vad händer efter att jag har sökt?

Vart vänder jag mig för hjälp?

Vem kan söka?

Svar: Behöriga att söka är forskare med doktorsexamen som är verksamma vid något av de centrala museerna. Den sökande ska också vara projektledare för projektet med en tjänstgöringsgrad om minst 10% av heltid. Forskningsprojekten får gärna ske i samarbete med regionala/lokala museer och/eller universitet/högskola och bidra till museiområdets utveckling.

Krävs doktorsexamen för att kunna söka?

Svar: Ja, det krävs att projektledaren har en doktorandexamen för att kunna söka våra bidrag. Övriga projektmedarbetare behöver inte ha en doktorsexamen.

Får en doktorand medverka i projektet?

Svar: Riksantikvarieämbetet finansierar inte forskarutbildning. En forskarstuderande kan dock ingå som projektmedarbetare i ett projekt och genomföra begränsade forskningsuppgifter.

Var ska jag vara anställd?

Svar: Projektledaren för ett beviljat bidrag ska vara anställd av medelsförvaltaren när bidragsperioden börjar, om inte Riksantikvarieämbetet, medelsförvaltaren och eventuell annan arbetsgivare kommer överens om något annat. Du som projektledare behöver inte vara anställd vid ansökningstillfället. Det krävs dock att både projektledaren och behörig firmatecknare för medelsförvaltaren skriver under beslutskontraktet när projektet blivit beviljat, och ansökan måste därför först förankras hos den tänkta medelsförvaltaren.

Vilka typer av projekt kan jag söka?

Svar: Man kan söka för tre olika projekttyper:

  • Nytt forsknings- och utvecklingsprojekt
  • Fortsättningsprojekt
  • Nätverksarbete, utbildningsutveckling och seminarier

Se beskrivning på projekttyper i anvisningarna.

Kan jag beviljas flera bidrag?

Svar: Ja, det är möjligt.

Om jag har ett pågående projekt med bidrag från Riksantikvarieämbetet, kan jag söka ändå?

Svar: Ja, du kan söka för nytt projekt även om du redan har ett pågående så kallat fortsättningsprojekt med medel från Riksantikvarieämbetet.

För fortsättningsprojekt gäller följande: Medel tilldelas för ett budgetår i taget och får endast disponeras under det år för vilket det är beviljat. Det är inte möjligt att spara medel till kommande anslagsår. För fleråriga projektansökningar kan Riksantikvarieämbetet förklara sin avsikt att även för kommande budgetår bevilja medel för projektet. En sådan avsiktsförklaring gäller endast under förutsättning att Riksantikvarieämbetet tilldelas nödvändigt anslag samt att projektet fortlöper enligt plan. Ansökan om fortsättningsanslag måste dock alltid inlämnas för prövning vid den årliga utlysningen.

För hur många år kan jag söka bidrag?

Svar: Medel tilldelas för ett budgetår i taget och får endast disponeras under det år för vilket det är beviljat. Det är inte möjligt att spara medel till kommande anslagsår. Den sökande kan dock förklara sin avsikt att söka medel för upp till tre år.

Hur ska jag söka?

Svar: Ansökningsförfarandet sker i ett online-system via Riksantikvarieämbetets hemsida. Du måste skapa ett personligt konto i systemet innan du ansöker. Tänk på att skapa ditt personliga konto i god tid och tänk på att online-systemet kan ha hög belastning i anslutning till sista ansökningsdag. Endast fullständiga ansökningar tas upp till beredning.

Måste ansökan göras färdig vid ett tillfälle?

Svar: Nej, du kan logga in och ut och arbeta med din ansökan i ansökningssystemet fram till dess att du väljer att skicka in ansökan digitalt senast sista ansökningsdagen.

Vilket språk ska jag använda?

Svar: Du kan använda svenska eller engelska.

Vad händer om ansökan är ofullständig?

Svar: Du ansvarar för att ansökan är fullständig, det vill säga att ansökningsformuläret är korrekt ifyllt och att all efterfrågad information är angiven enligt instruktioner. Är din ansökan ofullständig eller inte följer instruktionerna kan detta antingen vägas in i bedömningen eller medföra att din ansökan avvisas och inte behandlas.

Ska särtryck, avhandling eller manuskript bifogas?

Svar: Nej

Ska rekommendationsbrev bifogas?

Svar: Nej

Hur stor chans är det att min ansökan beviljas?

Svar: Beviljandegraden skiftar från år till år.

Vilka regler gäller för ekonomin?

Vilka typer av kostnader kan bidraget täcka?

Svar: Riksantikvarieämbetet ger full kostnadstäckning för de projekt som får bidrag.

Vilka regler gäller för indirekta kostnader/OH-kostnader?

Svar: Indirekta kostnader (OH-kostnader) är det administrativa påslag som de deltagande institutionerna tar ut.

OH-kostnader ska specificeras per deltagare och institution i ansökan. Extra medel kan normalt inte sökas för datorer, litteratur eller utrustning. De ingår i OH-kostnaderna.

Indirekta kostnader anges separat i budgetdelen i formuläret. För frågor om vad som räknas som indirekta och direkta kostnader, kontakta din medelsförvaltare.

Vad räknas som direkta respektive indirekta kostnader?

Svar: Riksantikvarieämbetet anger ingen modell för denna beräkning utan överlåter till medelsförvaltarna att enligt sina modeller beräkna indirekta kostnader. Du som söker ska få uppgifter om vilka indirekta kostnader som ska anges direkt från din institution och inte behöva beräkna dessa själv.

Vad gäller för medfinansiering?

Svar: Sökande vid myndigheter med FoU-anslag 1:4 måste bidra med medfinansiering till ansökt projekt. I övriga fall ses medfinansiering som något positivt, men är inte obligatoriskt.

Vad gäller för tryckkostnader och öppen tillgång (open access)?

Svar: Projektets resultat ska spridas till kulturarvs- och kulturmiljöområdet genom publikationer, seminarier och konferenser samt i vetenskapliga tidskrifter. Kostnader för framtagande av manus till projektpublikation ska rymmas inom projektets anslagsram och räknas med i ansökan.

Kostnader för tryckning, öppen tillgång och andra publiceringskostnader ska inte tas med i projektansökan. Bidrag för sådana kostnader söks separat från Riksantikvarieämbetet, och ansökan kan göras när som helst under året.

Forskning som är helt eller delvis finansierad av Riksantikvarieämbetet ska publiceras med öppen tillgång, vilket innebär att forskningsresultaten blir fria att läsa och ladda ner från Internet i enlighet med nationella riktlinjer som utarbetas av Vetenskapsrådet.

Vad händer efter att jag har sökt?

Hur får jag veta att min ansökan är registrerad?

Svar: Du får ett svar när du skickat in din ansökan online.

Vad händer om ansökan kommer in för sent?

Svar: Om vi får in din ansökan för sent kommer ansökan att avvisas, det vill säga inte behandlas.

Hur gör jag om jag vill ändra i en redan registrerad ansökan?

Svar: Fram till dess utlysningen har stängt kan en registrerad ansökan avregistreras och vid behov ändras och registreras på nytt.

Är min ansökan allmän handling?

Svar: Ja, när den är slutregistrerad.

Hur får jag reda på om min ansökan har beviljats?

Svar: Beredningsprocessen tar cirka 3 månader. Alla som har sökt får ett skriftligt besked i början av januari. Beviljade bidrag publiceras också på vår webbplats kort efter att fördelningsbeslut har fattats, vanligen strax före jul.

Kan jag överklaga beslut om avslag?

Svar: Nej.

Vart vänder jag mig för hjälp?

Svar: Bäst är att kontakta Fou handläggarna via e-post: fou@raa.se