Hållbar stadsutveckling

Riksantikvarieämbetet arbetar med hållbar stadsutveckling på flera olika sätt för att kulturmiljön ska användas som en resurs och att de kulturella perspektiven integreras i samhällsplaneringen.

Människorna formar staden, gradvis och under lång tid. Men staden formar också människorna och påverkar våra liv i stor utsträckning. Staden är uttryck för mänskligt liv över tid och omfattar en mångfald av ekonomiska och sociala relationer, skaparkraft och innovation. Även internationellt växer intresset kring kulturens och kulturarvets roll för att förverkliga idén om den hållbara staden.

Riksantikvarieämbetet samverkar sedan 2009 med Boverket, Formas och Arkitekturmuseet för att främja en hållbar stadsutveckling, med ett särskilt fokus på sociala och kulturella aspekter. Tillsammans ansvarar myndigheterna för frågor om planering, boende, arkitektur, kulturmiljö och samhällsbyggnadsforskning.

Med erfarenheter från två regeringsuppdrag fortsätter myndigheterna arbetet för en ökad samverkan inom politikområden med ansvar för stadsplanering, boendefrågor, arkitektur och kulturmiljö.

Den kommande treårsperioden inriktas arbetet mot konkreta aktiviteter inom områdena:

  • urban utveckling och social inkludering
  • fysisk planering och stadsbyggnad
  • arkitektur
  • internationell samverkan
  • forskning