Kulturarv och hållbar samhällsutveckling

Kulturarvet bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling. Samhället måste hushålla med befintliga kulturvärden vid förändringar och verka för en kulturhistorisk mångfald vid förnyelse av vår kulturmiljö.

Riksantikvarieämbetet har under drygt tio år arbetat med vidareutveckling av kulturmiljöns bevarande och bruk. Kulturarvets ses alltmer som en resurs i det regionala och lokala utvecklingsprocesser i samhället. Riksantikvarieämbetets medverkan i andra samhällsprocesser efterfrågas alltmer.

Mångfald och delaktighet

Riksantikvarieämbetet har haft ett flerårigt utvecklingsarbete kring mångfald och delaktighet för att nya grupper ska ta del av kulturarvet och tillföra nya perspektiv. Ett exempel är det nu pågående utvecklingsprojektet vid Riksantikvarieämbetet ”Värdering och urval” där vi vill utveckla metoder för att värdera och välja kulturmiljöer som är intressanta för alla medborgare i samhället.

Mångfald inbegriper barn och ungdomar, genusaspekter, etnicitet. Det handlar om att bredda kulturmiljöarbetet och dialogen med medborgarna så att alla känner sig inbjudna att delta i och påverka arbetet med kulturarv.

Miljö och kulturfrågor går inte att skilja åt

Miljöfrågor och kulturmiljöfrågor går inte att skilja åt, i synnerhet inte i dag när värdefulla byggnader förstörs av luftföroreningar och föremål i jorden bryts ned för att marken är försurad.

Riksantikvarieämbetet stödjer genom sektorsforskningsmedel ett forskningsprojekt som utvecklar metoder för energisparande lösningar i kyrkor och kulturhistoriska byggnader: ”Skonsam och energieffektiv uppvärmning av kyrkor”. Projektet samfinansieras med Energimyndigheten.

Ett annat exempel är vårt deltagande i ett nordiskt samarbetsprojekt som ska studera klimatförändringarnas effekter på kulturminnen och kulturmiljöer. Den hållbara utvecklingen är också central i Sveriges arbete kring världsarven, även där ligger klimatfrågan i fokus. För världsarven är det också viktigt att verka för en integrerad natur- och kultursyn.

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling innebär att ekonomisk utveckling, social välfärd och sammanhållning förenas med en god miljö. En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.