Miljömål

Det övergripande nationella målet för miljöpolitiken är att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Att bevara och utveckla kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena är viktigt för möjligheterna att nå flera av miljökvalitetsmålen och därmed för omställningen till ett hållbart samhälle.

Riksdagen har antagit 16 miljömål som beskriver det tillstånd för Sveriges miljö som miljöarbetet ska leda till. Till 2020 ska de viktiga åtgärderna vara genomförda med undantag för klimatåtgärderna som löper till år 2050.

Riksantikvarieämbetet har riksdagens uppdrag att tillsammans med 25 andra centrala myndigheter och länsstyrelserna genomföra det arbete som krävs för att målen ska kunna nås. Det finns ett antal övergripande utgångspunkter som sätter ramarna för Riksantikvarieämbetets roll i miljömålssystemet. Det är miljömålssystemets utformning och förutsättningar, kulturmiljölagen och målen för kulturmiljöarbetet samt myndighetens instruktion.

Stödja och följa upp arbetet

Riksantikvarieämbetet ansvarar för att genomföra åtgärder som bidrar till att uppnå alla miljökvalitetsmålen och att följa upp resultaten av dem. Som central förvaltningsmyndighet på kulturmiljöområdet ska vi stödja andra myndigheters arbete med miljökvalitetsmål som har preciseringar om kulturmiljön. I denna roll ska myndigheten även analysera och rapportera till regeringen om det samlade kulturmiljöarbetet i miljömålssystemet. Åtgärder i Riksantikvarieämbetets interna miljöarbete ska minska den direkta miljöbelastningen som verksamheten ger upphov till.

Miljömålsrådet

Riksantikvarien Lars Amréus är, tillsammans med 16 myndighetschefer och representanter för de 21 länsstyrelserna, ledamot i miljömålsrådet. Rådet inrättades 2014 av regeringen för att öka takten i miljömålsarbetet. Det är en kraftsamling som ska pågå till och med 2019. Ordförande är Maria Wetterstrand.

Varje år ska rådet publicera en lista på gemensamma åtgärder som stärker arbetet att nå miljömålen. Vid sidan av de gemensamma åtgärderna ska varje myndighet genomföra egna åtgärder som de själva ansvarar för. Listor över både de gemensamma och myndighetens egna åtgärder publiceras den 1 mars varje år på Miljömålsportalen.

Hållbar utveckling för kulturmiljön

För kulturmiljön är en hållbar utveckling att historisk mångfald tas tillvara och att skador på kulturmiljön och kulturföremål inte uppstår. Den historiska mångfalden i miljön omfattar spåren av människans bruk av landskapet, genom både markanvändning, bebyggelse och biologiskt kulturarv.