Miljökvalitetsmålen

Generationsmålet är miljömålssystemets övergripande målsättning för Sveriges miljöpolitik. Generationsmålets strecksatser förtydligar vad miljöpolitiken ska fokusera på och framhåller bland annat att: ”Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas hållbart.”

Av de nationella miljökvalitetsmålen finns totalt elva miljökvalitetsmål med preciseringar som innehåller formuleringar för kulturmiljön eller kulturarvet.

Frisk luft

Frisk luft

Bara naturlig försurning

Bara naturlig försurning

Grundvatten av god kvalitet

Hav

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Levande sjöar och vattendrag

Ett rikt odlingslandskap

Ett rikt odlingslandskap

Ett rikt växt- och djurliv

Ett rikt växt- och djurliv

Levande skogar

Levande skogar

Myllrande våtmarker

Storslagen fjällmiljö

God bebyggd miljö

Illustrationer publicerade med tillstånd: © Tobias Flygar (Alla rättigheter förbehålles)