Miljökvalitetsmålen

Generationsmålet är miljömålssystemets övergripande målsättning för Sveriges miljöpolitik. Generationsmålets strecksatser förtydligar vad miljöpolitiken ska fokusera på och framhåller bland annat att: ”Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas hållbart.”

Av de nationella miljökvalitetsmålen finns totalt tio miljökvalitetsmål med preciseringar som innehåller formuleringar för kulturmiljön.

Frisk luft

Bara naturlig försurning

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Levande sjöar och vattendrag

Ett rikt odlingslandskap

Ett rikt växt- och djurliv

Levande skogar

Myllrande våtmarker

Storslagen fjällmiljö

God bebyggd miljö