Bennål hittad vid arkeologisk utgrävning i fornborgen vid Triberga borg.
Bennål hittad vid arkeologisk utgrävning i fornborgen vid Triberga borg. Foto: (CC BY)

Bara naturlig försurning

Försurning av mark och vatten påverkar arkeologiska föremål och kulturmiljöer negativt. Den bidrar till att forn- och kulturlämningar, byggnader och andra kulturmiljöer snabbare vittrar sönder och försvinner.

Försurad nederbörd innebär ökad risk för korrosion på miljöer som består av eller innehåller exponerade partier av metaller, plaster eller keramer. Försurning kan även påskynda nedbrytning av forn- och kulturlämningar i mark och vatten som består av ben, trä, tyger och metaller. Fynd som har grävts fram under 2000-talet är ofta i sämre skick än liknande lämningar som undersökts 50–100 år tidigare. Redan försurad mark kombinerat med en ökad syresättning genom exempelvis dräneringar, ökad förekomst av torvkompression och torksprickor, samt fluktuerande grundvatten riskerar att påskynda nerbrytningen av arkeologiskt material.

Arkeologiska föremål i barrskog är mer utsatta. Detta för att barren i sig är sura, samt att torrt och vått nedfall av försurande ämnen tas upp av barrträd i högre utsträckning än i öppen mark. Skogsbrukets försurande påverkan har ökat i samband med att efterfrågan på förnybar energi ökat förekomsten av grotuttag, det vill säga uttag av grenar och toppar. Askåterföring används för att minska skogsbrukets negativa försurningspåverkan, men förekommer i förhållandevis låg utsträckning.

Nedfallet av försurande ämnen i form av svavel och kväve har bidragit till att försura skogsmarkerna under senare delen av 1900-talet. Kalkhaltig mark neutraliserar försurande ämnen, vilket gjort att Gotland och Öland hittills varit relativt förskonade från försurningens effekter på arkeologiskt material. Försurningen orsakas framför allt av inhemska och internationella utsläpp av svaveldioxid, kväveoxider och ammoniak. De främsta källorna till utsläpp av försurande ämnen är internationell sjöfart, transporter, värme- och elkraftverk, industri och jordbruk.