Mögelangripen skulptur av gjuten metall i allén till Arbottna herrgård.
Mögelangripen skulptur av gjuten metall i allén till Arbottna herrgård. Foto: (CC BY)

Frisk luft

“Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.” – Riksdagens definition av miljömålet

Luftföroreningar och miljögifter gör att kulturlämningar, kulturmiljöer och museiföremål vittrar sönder och bryts ned i snabbare takt. Luftföroreningar i form av kväveoxid, partiklar och svaveldioxid bidrar till att påskynda korrosion och nedsmutsning av kulturmiljöer. Med korrosion menas de frätangrepp som på grund av luftföroreningar sker på olika typer av material som exempelvis metall, plaster, glas, sten, cement och betong.

Föroreningar och ett förändrat klimat ett hot mot kulturarvet

Utsläpp från trafik, småskalig vedeldning samt utsläpp från andra länder är de vanligaste orsakerna till förorenad luft i Sverige. Vägtrafik är en stor källa till luftföroreningar i tätorter. Med ett förändrat klimat och ökad nederbörd förväntas korrosionen att öka.

Marknära ozon påskyndar växters åldrande

Luftföroreningar kan även skada de växter och djur som hör till det biologiska kulturarvet. Detta kan ske när marknära ozon bildas som i sin tur kan skada växternas tillväxt. Halterna av marknära ozon är generellt lägre i svenska tätorter än på landsbygden.

Internationella samarbeten minskar utsläpp

Ett flertal internationella samarbeten verkar för att begränsa utsläpp av föroreningar. Detta rör bland annat WHO:s riktlinjer från 2006, FN:s luftvårdskonvention och EU:s direktiv för utsläpp av luftföroreningar.