Brunn med tradition i Böda. Foto: (CC BY)

Grundvatten av god kvalitet

“Naturgrusavlagringar av stor betydelse för drickvattenförsörjning, energilagring, natur- och kulturlandskapet är fortsatt bevarade.” – Precisering Bevarande av naturgrusavlagringar

Naturgrusavlagringar har stor betydelse för bevarandet av natur- och kulturlandskapet. Den geologiska informationen i naturgrusavlagringar bidra till en ökad förståelse av kulturmiljöer. Unika natur- och kulturmiljöer finns ofta kopplade till naturgrusavlagringar och källor. Ansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet är Sveriges geologiska undersökning (SGU). De arbetar med att beskriva och kartlägga naturgrusavlagringar.

Kopplingen där kulturmiljön återspeglar de geologiska förutsättningarna kallas för kulturell geologi. Det är ett internationellt begrepp med syfte att beskriva sammanhang där kulturmiljön, geologin och människan möts.