Område med hamnanläggning på cirka 10 vrak på Kastellholmen i Stockholm.
Område med hamnanläggning på cirka 10 vrak på Kastellholmen i Stockholm. Foto: (CC BY)

Hav i balans samt levande kust och skärgård

“Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar.” – Riksdagens definition av miljömålet

I anslutning till hav, kust och skärgård finns en mängd spår som visar på mänsklig aktivitet sedan långt tillbaka. Det kan röra sig om boplatser och bebyggelse, historiska transportleder, industrisamhällen, hamnar, fiskelägen och försvarshistoriska platser. Översvämmade landskap, vrak och lämningar av förhistoriska boplatser kan genom strandlinjeförskjutningar ha lagts under vatten.

Fornlämningar hotas av ett förändrat fiske och klimat

De strukturomvandlingar som skett inom traditionella näringar såsom fiske, sjöfart samt jordbruk har i hög grad förändrat förutsättningarna för att tillvara kulturmiljöer vid kust och skärgård. Sedan 1980-talet har det småskaliga fisket minskat i stor omfattning, vilket haft en negativ påverkan på förutsättningarna för bevarande av kulturarvet längs kust och skärgård.

Verksamheter såsom trålfiske, fisk- och skaldjursodlingar, draggningar och båttrafik kan skada forn- och kulturlämningar under vatten. De vrak som genom historien förlist i Östersjön och Bottenhavet beskrivs ofta som ett världsunikt arkiv. Detta för att förhållandena för bevarande av trä varit mycket goda i bräckt vatten. I dag utgör dock ett förändrat klimat och invasiva arter såsom skeppsmask ett hot mot dessa lämningar.

Exploatering har en stor påverkan på kulturarvet

Kulturhistoriska värden i skärgård och kustnära miljöer påverkas negativt av olika mänskliga aktiviteter såsom exploatering, bebyggelse, fartygs- och småbåtstrafik, vindkraftverk, strandmodifieringar, sandtäkter, muddringsarbeten och kabeldragningar. Exploatering nära kusten bidrar även till inskränkningar i det allmänna friluftslivet och minskade upplevelsevärden. En ökad efterfrågan på boende nära kusten har även medfört ett hårt förändringstryck i kustsamhällen med höga kulturhistoriska värden. Samtidigt kan viss exploatering vara en förutsättning för att bevara kulturmiljövärden. Av vikt för ett levande kulturarv är att det finns möjlighet att bo och försörja sig vid kust och i skärgård.