Engelsbergs bruk, dammen bakom herrsmedjan.
Levande sjöar och vattendrag. Engelsbergs bruk, dammen bakom herrsmedjan. Foto: (CC BY)

Levande sjöar och vattendrag

“Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas” är Riksdagens definition av miljömålet.

Vattendrag och sjöar har varit en viktig källa för fiske, hygien, rekreation och bad. Boplatser, dammar, kvarnar, transport- och flottningsleder är exempel på kulturmiljöer kopplade till sjöar och vattendrag. Inte minst är en stor del av industriella kulturarvet knutet till rinnande vatten. Vattenvård är ofta komplext och kan på olika sätt påverka kulturmiljön. Detta sker både direkt i form av åtgärder men även indirekt genom förändrade förutsättningar för bevarande.

Strukturomvandlingar påverkar förutsättningarna för bevarande

Upphört brukande och nedläggning av jordbruk har bidragit till att kulturhistoriska lämningar vid vattendrag riskerar att stå inför förfall eller rivning. En ökad förekomst av exploatering i form av bebyggelse, bryggor, muddring och strandmodifieringar kan även ha en negativ påverkan på natur- och kulturmiljöer.

Åtgärdande av fysiska hinder kan påverka kulturmiljön

Åtgärder i syfte att skapa en förbättrad ekologisk status i vattendrag har ofta en direkt påverkan på kulturmiljön. Det finns ofta en inbyggd målkonflikt där målsättningarna för ekologiska värden ofta står i motsättning till målsättningarna för kulturmiljövärden. Åtgärdade fysiska hinder handlar om att återställa vattendrag och skapa fria vandringsvägar mellan lekområden och uppväxtområden för fiskar. Dessa åtgärder innebär ofta utrivningar av vandringshinder, omläggning av vägtrummor, anläggande av lekbottnar, översvämningsområden och sanering m.m. Passager i form av fiskvägar och omlöp har generellt sett en mindre negativ påverkan på kulturmiljöer än exempelvis utrivningar.