Odlingsrösen och döda lövträd vittnar om ett äldre odlingslandskap i skogarna vid Nötekulla i Småland.
Odlingsrösen och döda lövträd vittnar om ett äldre odlingslandskap i skogarna vid Nötekulla. Foto: (CC BY)

Levande skogar

“Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.” – Riksdagens definition av miljömålet

Skogens kulturmiljöer består bland annat av enskilda forn- och kulturlämningar, spår av jordbruksdrift och tidigindustriella lämningar från skogsbruket. Likaså är det biologiska kulturarvet en viktig del av det kulturarv som går att finna i skogen.

Ett förändrat brukande har påverkat skogarnas utseende

Dagens skogslandskap skiljer sig markant från det skogslandskap som fanns för hundra år sedan. Bruket av de svenska skogarna har rationaliserats i allt större utsträckning. Skogsbruket har sedan mitten av 1900-talet präglas av en ökad mekanisering och fokus på produktion. Parallellt med detta har förekomsten av skogsbete minskat i stor omfattning.

Skogsbruket präglas i högre grad av slutavverkning och trakthyggesbruk vilket har resulterat i högproduktiva, täta skogar. I dagsläget har gränsen mellan skogs- och jordbruksmarker blivit mer markanta. Skogar med en ålder på över 160 år gamla och viktiga strukturer i form av glesa och variationsrika ädellövskogar har minskat i omfattning. Förekomsten av kulturbetingade störningsregimer i form av brand, hamling, skogsbete eller slåtter har upphört eller drastiskt minskat. Samtidigt har exploatering i form av bostäder, industri eller timmerproduktion även minskat förutsättningarna för friluftsliv i skogen.

Forn- och kulturlämningar skadas inom skogsbruket

Motsvarande 75 procent av alla kända och registrerade forn- och kulturlämningar återfinns i skogen. Samtidigt saknar stora delar av landets skogar inventeringar av forn- och kulturlämningar vilket försvårar arbetet för ett bevarande. Forn- och kulturlämningar skadas ofta i samband med skogsbruk, trots att dessa skyddas i lag. Skador på forn- och kulturlämningar kan ske vid körning, nedrisning, markberedning och plantering. Även om enstaka lämningar inte skadas kan vegetationen och skogens karaktär påverkas, vilket leder till en förändrad landskapsbild. Gemensamma målbilder, program och strategier har tagits fram inom skogssektorn för att bidra till en ökad kulturmiljöhänsyn.