Delaktighetsbaserad styrning av kulturarvet inom EU-samarbetet

Kommissionen har i sin arbetsplan för kulturområdet åren 2015-2018 fyra prioriterade områden. Ett av dessa är kulturarvet. Tre kulturarvsämnen ska behandlas. Ett av dessa är Participatory governance eller översatt till svenska – delaktighetsbaserad styrning av kulturarvet.

Med delaktighetsbaserad (ett nytt begrepp, om än inte ämne, inom kulturarvspraktiken) avses metoder som bygger på människors deltagande vid utformningen av kulturpolitiken och som syftar till att möta alla samhällsmedlemmars behov. Genom en delaktighetsbaserad styrning ska erbjudas ”möjligheter att främja demokratiskt deltagande, hållbarhet och social sammanhållning och att möta dagens sociala, politiska och demografiska utmaningar” (rådsslutsatser från december 2014).

Den öppna samordningsmetoden – OMC

Kommissionen har beslutat att tillsätta en arbetsgrupp – en s.k. OMC-grupp – som ska arbeta med delaktighetsbaseras styrning av kulturarvet.

Open Method of Coordination (på svenska – den öppna samordningsmetoden) är ett styrmedel som EU utvecklat för användning inom områden där möjligheterna att harmonisera lagstiftningen är begränsade. Så är det t.ex. på kulturarvsområdet. Inom kulturområdet har OMC använts under tidigare programperioder. Det finns också några OMC-rapporter av viss relevans för delaktighetsbaserad kulturarvsstyrning.

Tanken med OMC, som infördes i samband med Lissabonstrategin är att genom ”grupptryck” mellan länderna åstadkomma en likriktning mot övergripande målsättningar på politikområden mer eller mindre utanför unionens formella beslutsmakt.

OMC bygger på utbyte av kunskap och erfarenheter. Uppdraget till den nu aktuella OMC-gruppen handlar om att experter ska kartlägga och jämföra politiken på nationell och regional nivå för att identifiera goda förebilder. Det efterfrågade slutresultatet är en handbok med goda exempel riktad till beställare och utförare (beslutsfattare och tjänstemän).

En OMC-grupp arbetar i ca 18 månader och träffas vid sex tillfällen. Varje land får utse en eller ett par representanter,de kommer från departement och myndigheter. Till denna grupp har 23 av 28 länder utsett representanter, Island och Norge har visat intresse och kommer att inviteras särskilt. Gruppen har ett drygt 30-tal deltagare.

Sverige deltar med en representant från Riksantikvarieämbetet, Birgitta Johansen, sakkunnig vid Verkssekretariatet. Hon har även utsetts till denna OMC-grupps ordförande efter en omröstning vid gruppens första möte den 15-16 april 2015.

Den strukturerade dialogen

Till OMC hör en vad kommissionen kallar en strukturerad dialog (Structured dialogue/SD). Syftet med dialogen är att stärka civilsamhällets möjlighet att till kommissionen framföra sina åsikter och uppmuntra till samverkan.

Kommissionen har denna gång upphandlat ett konsortium bestående av bl.a. Göthe-institutet som ansvarar för genomförandet. Steg ett är att 40 utvalda deltagare från civilsamhället träffas på ett ”brainstorming-möte”. Det hålls i Florens 2-3 juli 2015. Steg två är att resultatet av det mötet ska bli ett inriktningsdokument. Steg tre är att det presenteras för kommissionen respektive OMC-gruppen under hösten 2015.

Det fortsatta arbetet

Planeringen av hur det mer konkreta arbetet ska bedrivas den närmaste 18 månaderna har inletts i samarbete med kommissionens tjänsteman. Varje land har givetvis möjligheter att ta in synpunkter under arbetets gång. Hur det ska ske i Sveriges fall är ännu en öppen fråga men kontakter har börjat tas med några av de större intressenterna.

Ramverket i EU

Kulturarv har inte varit en prioriterad fråga inom EU under en längre period. Sedan förra året kan dock en förändring noteras. Rådet uttalade sig i maj 2014 på ett nytt sätt vilket följdes upp av kommissionen i juli 2014. Därefter har kommissionen publicerat en kartläggning av kulturarvsinriktade aktiviteter inom EU. I december kom så rådets slutsatser. I kommissionens arbetsplan 2015-2018 följs detta upp genom tre konkreta insatser på kulturarvsområdet, varav en alltså är en OMC-grupp rörande delatighetsbaserad styrning av kulturavet. Under våren 2015 har så parlamentets kommitté för kultur och utbildning inlett ett arbete med att ta fram en rapport.

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Ej kategoriserad