OMC – utbildning, fortbildning och kunskapsöverföring inom kulturarvsområdet

Den europeiska kulturagendan främjar samverkan och mångfald inom kultur och kulturarvsområdet utan bindande lagstiftning. En gemensam arbetsform är den öppna samordningsmetoden (Open Method of Coordination/OMC) där unionens medlemsländer samarbetar tillsammans med angelägna uppgifter.

Parallellt med ländernas samarbete finns ett forum för dialog mellan frivilligorganisationer kallat Voices of Culture. Tidigare samarbete har berört exempelvis digital tillgänglighet till kultur, entreprenörskap och innovation inom kulturella och kreativa näringar samt kulturarv och deltagande styrning. Det senaste samarbetet berörde utbildning, fortbildning och kunskapsöverföring för professionella aktörer inom kulturarvsområdet. Slutrapporten från samarbetet publicerades 2019.

Bakgrund

2017 startades en arbetsgrupp med representanter från 23 av Europeiska unionens medlemsländer för att analysera nuläge och framtida behov av utbildning, fortbildning och kunskapsöverföring för professionella aktörer inom kulturarvsområdet. Arbetsgruppens mandat var att kartlägga behov, följa upp mål och ställa rekommendationer, samt att främja utbyte av erfarenheter och goda exempel.

Genomförande

Arbetsgruppen genomförde analyser av tidigare dokumentation och rapporter, en enkätundersökning och en SWOT-analys över styrkor, svagheter, möjligheter och hot rörande fortbildning och lärande i medlemsländerna. Till stöd för arbetsgruppen lät EU-kommissionen genomföra en expertutredning i syfte att visa på hur samhällstrender påverkar kulturarvssektorn.

2018 publicerade Riksantikvarieämbetet den svenska lägesanalysen baserad på intervjuer med representanter från kulturarvsområdet, framförallt kulturmiljövårdens organisationer. Arbetsgruppen träffade också politiker, experter och företrädare för frivilligorganisationer. Arbetet avslutades med en presentation på huvudkonferensen i Wien till det Europeiska kulturarvsåret 2018.

Rekommendationer

Arbetsgruppen har formulerat rekommendationer, riktade mot olika intressenter och nivåer i beslutsfattande. Nedan presenteras ett urval av framträdande teman bland rekommendationerna:

  • Implementering av det europeiska ramverket för kvalifikationer (EQF) inom kulturarvsområdets professioner.
  • Systematiskt arbete med kompetensfrågor kopplade till nationella handlingsplaner inom European Heritage Strategy ST21.
  • Behov av statistik till kulturarvsområdets professioner och kulturarvsarbetets effekter.
  • Möjlighet att aktivera EU’s decentraliserade byråer i arbetet med statistik och samordning av kompetensfrågor inom kulturarvsområdet.
  • Behov att stärka kunskapsöverföring inom traditionella hantverk.
  • Behov av fortbildning (Continous Professional Development CPD) inom traditionella och nya yrken inom kulturarvsområdet.
  • Behov av en portal för utbildningar inom kulturarvsområdet.

Referenser och länkar

Slutrapporten: Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture – European Commission (2019) Fostering cooperation in the European Union on skills, training and knowledge transfer in cultural heritage professions Report of Coordination Working Group of Member states Experts. (Slutrapport)

Galán-Pérez, A., Grumazescu, I.M., Gunthorpe, G. Limburg, A., N. Roche, N., Sciacchitano, E., van Leeuwen, J., Almevik, G. (2019) Fostering cooperation in the European Union on skills, training and knowledge transfer in cultural heritage professions, Professionalism in the Built Heritage Sector, red. Van Balen & Vandesande. London, Taylor & Francis Group

Almevik, G. (2019) Mastering building conservation. Professionalism in the Built Heritage Sector, red. Van Balen & Vandesande. London, Taylor & Francis Group

Almevik, G. & Wolke, E. (2018) SWOT-analys. Kompetens, lärande och kunskapsöverföring inom kulturarvssektorn, Visby, Riksantikvarieämbetet.

van Lakerveld, J.A., Vroonhof, P., Broek, S. & Stoutjesdijk, F.D., van Loo, S.B. (2017) Skills, Training and Knowledge Transfer. Traditional and emerging Heritage Professions. An exploration. Leiden: PLATO, Ockham IPS & Panteia.

Acteca Amnestoy, V., Aguilella Cueco, D., Baatz, W., Karatza, M., Konstantinidis, K., Marçal, E., Macfarlane, A., McKeon, S., Stanojev, J. (2017) Brainstorming Report. Towards an integrated approach to cultural heritage for Europe – prospectus on “Skills. Training  and knowledge transfer for traditional and emerging heritage professions. Europeiska kommissionen, Voices of culture, Bryssel.