Strukturfonder

Strukturfondsprogrammen är betydelsefulla finansieringskällor för arbete med kulturarvet som resurs för regional utveckling och tillväxt. I den nuvarande programperioden 2007-2013 finns det möjlighet att söka pengar från strukturfonderna i hela Sverige.

Utjämna ekonomiska och sociala skillnader

Syftet med fonderna är att utjämna ekonomiska och sociala skillnader mellan olika regioner inom EU. Strukturfondsmedel måste alltid kompletteras med andra svenska offentliga medel, så kallad medfinansiering.

Åtta regionala program, ett nationellt

Det finns åtta regionala program inom ramen för Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och ett nationellt program inom ramen för Europeiska socialfonden (ESF). Det finns projekt med kultursanknytning i alla dessa program. De vanligaste kulturprojekten är de som arbetar med att utveckla och bevara kulturarvet eller med frågor som har med livsmiljö, kulturliv och attraktivitet att göra.

Tillväxtverket förvaltar program inom Regionala utvecklingsfonden medan Socialfonden förvaltas av ESF-rådet. De myndigheterna kan lämna mer information om programmen och hur man går till väga om man vill lämna in en ansökan.

Riksantikvarieämbetet, Kulturrådet, Filminstitutet och Riksarkivet har i uppdrag att årligen, till regeringen, redovisa de svenska projekt med kulturanknytning som beviljats stöd via EU:s strukturfond och andra gemenskapsinitiativ.

Övervakningskommittéerna

Riksantikvarieämbetet, Kulturrådet, Filminstitutet och Riksarkivet delar även på representationen i övervakningskommittéerna (ÖK) för regionala utvecklingsfonden. ÖK lägger fast den administrativa budgeten, godkänner urvalskriterier och övervakar förverkligande av målen i programmen.