Kulturmiljö som resurs i klimatomställningen

Projektet CERCMA Cultural Environment as Resource in Climate Change Mitigation and Adaptation fokuserar på den positiva påverkan som arbetet med kulturmiljövård har i omställningen till ett nytt klimat.

CERCMA är ett av Nordiska ministerrådets projekt inom TEG (The Territorial Ecosystem Group) där Riksantikvarieämbetet medverkat tillsammans med myndigheter, institutioner och näringsliv från hela Norden.

Arbetet omfattar bl.a. byggnadsvård, planering och förvaltning av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och landskap. Hur kan energieffektiviseringsåtgärder bäst kombineras med användning av traditionella hantverksmetoder och material; hur kan nedfälld kunskap i historiska stadsdelar – densitet och skala såväl som planering av grönområden – bidra till hållbar stadsutveckling; och kan kulturlandskapet stå för alternativa metoder i energiproduktion? Detta är frågor som projektet diskuterat och som format slutsatserna som presenteras i slutrapporten från 2014.

I slutrapporten lyfter projektet behov av nordiskt samarbete, forskning och verktyg för att göra bedömningar utifrån t.ex. klimatscenarier, riskanalyser, klimatgasberäkningar och kulturarvsinformation för att stärka kulturarvet som en resurs i hållbar utveckling. Ett naturligt nästa steg är att i nordiskt samarbete utveckla en metod för att göra beräkningar ur ett livscykelperspektiv på utsläpp av klimatgaser i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, konstaterar projektgruppen.

Arbetsgruppen representerades av följande organisationer:

 • Åbo universitet (Finland), projektledare
 • Alvar Aalto Museet (Finland)
 • Aalto-universitetet (Finland)
 • Meteorologiska institutet (Finland)
 • Museiverket (Finland)
 • Tammerfors universitet (Finland)
 • Minjastofnun/Miljöstyrelsen (Island)
 • Fornleifastofnun/Statens fornminnesvård (Island)
 • Riksantikvarieämbetet (Sverige)
 • Lunds universitet (Sverige)
 • Riksantikvaren (Norge)
 • NIKU/Norsk institutt for kulturminneforskning (Norge)
 • Gaia arkitekter (Norge)
 • Nationalmuseet (Danmark)
 • Realdania Byg (Danmark)