Natur och kulturarv

Vilken betydelse har nordisk natur och kulturarv för utveckling och tillväxt? Vilka är vinsterna med ett samarbete mellan dessa två politikområden? Hur kan deras roll stärkas? Detta är exempel på frågor som problematiseras i det nordiska projektet ”Natur och kulturarv som resurs för hållbar utveckling och tillväxt”.

Genom att se på den potential som ligger i att använda naturen och kulturarvet som tillgångar i utvecklings- och tillväxtprocesser har letat projektet efter de win-win effekter som kan uppnås via en ökad samverkan mellan dessa områden. Detta har skett med hjälp av ett utbyte av goda nordiska erfarenheter där natur och kulturarv är resurs för exempelvis hållbar turism, företagande eller människors livskvalitet.

Projektet startade sommaren 2008 och avslutades våren 2011. Resultat från projektet redovisas i rapporten ”Aktivera natur och kulturarv – för hållbar utveckling och tillväxt”. Arbetsgruppen har representerats av tio nordiska myndigheter från både natur- och kulturmiljöområdet:

Riksantikvaren (Norge)
Riksantikvarieämbetet (Sverige)
Kulturarvsstyrelsen (Danmark)
Statens fornminnesvård (Island)
Museiverket (Finland)
Kulturhistoriskt museum (Färöarna)
Direktoratet for naturförvaltning (Norge)
Naturvårdsverket (Sverige)
Miljöstyrelsen (Island)
Naturhistoriskt museum (Färöarna)

Fyra nordiska konferenser

Projektet har organiserat tre nordiska konferenser och en avslutande workshop.

”Den goda vardagen” (konferens om natur och kulturarv som resurs för god livsmiljö) – 4-5 november 2009, Köge, Danmark

”Natur, kulturarv och näringsutveckling” (konferens om natur och kulturarv som resurs för näringsutveckling) – 10-11 februari 2010, Åbo, Finland

”Resa, bruka, bevara” (konferens om natur och kulturarv som resurs för hållbar turismutveckling) – 6-7 september 2010, Trondheim, Norge

”Natur och kulturarvskraft 2010” (avslutningsworkshop om natur och kulturarv som resurs för hållbar utveckling och tillväxt) – 26 oktober 2010, Stockholm, Sverige

 

 

Natur och kulturarv för regional utveckling - nuläge och potential

Vilka är de viktigaste strategier och policys i Norden? Hur ser den befintliga samverkan mellan natur- och kulturmiljövården ut?