Publikationer

Publikationer som kan vara av intresse:

Om skadedjur

Bergh, J.-E. & Stenmark, A., 1994, Skadeinsekter i museer – ett nordiskt samarbetsprojekt. Biologen   1994 (1) 18-20

Bergh, J.-E. & Stenmark, A., 1994, Skadeinsekter i museer, arkiv och bibliotek – Ett nordiskt samarbetsprojekt. – Nordiskt arkivnytt, 3/4: 126-128.

Hansen, L.S., Åkerlund, M., Grøntoft, T, Ryhl-Svendsen,M., Schmidt, A.L., Bergh J-E.and Jensen, K-M V. 2011, Future pest status of an insect pest in museums, Attagenus smirnovi: Distribution and food consumption in relation to climate change. Journal of Cultural Heritage http://dx.doi.org/10.1016/j.culher.2011.05.005 .

Stenmark A. & Åkerlund M., 1993, Nordiskt symposium om skadedjur i museer, Stockholm 12-14 maj 1993, 152 pp.

Åkerlund, M., 1988, Skadedjur i Svenska museer. – Meddelelser om Konservering, 4(2): 76-84.

Åkerlund, M., 2007, En fjäril för mycket – skadeinsekter i våra samlingar. Gröna arkiv – med Linnés ögon och andras. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 2007. 227-230

Åkerlund, M., 1994, Skadeinsekter i museer mm, Litteraturreferenser. Zootax. Naturhistoriska riksmuseet, 70 pp.

Åkerlund, M., 1995, Ängern Attagenus augustatus gobicola (Coleoptera, Dermestidae) Ett nytt skadedjur eller bara en tillfällig gäst? Ent. tidskr. 116(1) : 68

Åkerlund, M. 1998, Den uppätna pälsen eller varning för ängrar? Bygd och Natur 79(2): 18

Åkerlund, M. 1998, Ovälkomna gäster i hembygdsgården? Bygd och Natur 79(3): 16

Åkerlund, M., Flato, S. & Hellekant, A., 1998, Från Silverfisk till Hälsorisk. Skadedjur och åtgärder i samlingar. Arlöv (LTs förlag), 168 pp.

Åkerlund, M., 1991, Ängrar – finns dom…? Om skadeinsekter i museer och magasin. Svenska museiföreningen, Uppsala 207 pp.

Åkerlund, M., 1999, Skadedjur – vilka äter vad? I: Fjaestad, M. (Red.), Tidens Tand, (Riksantikvarieämbetet, Trelleborg.)  309-326.

Åkerlund, M., 2000, Det gäller livet – djurens eller husets! Bygnadskultur, (1):10-11

Åkerlund, M., 2001, Gäster som kräver mer än gester. Fauna och Flora, 95(4):177-183

Åkerlund M., 2011, Fagdag om skadeinsekter –Angrepp og Motangrepp, Bergen 2011-01-14 ”Skadeinsekter –Kontroll, forebyggande tiltak og forskning”? (powerpointpresentation)

Behandlingar

Stenmark, A. Projektet ”Bekämpning av skadedjur i museer”. 1991,  Meddelelser om konservering, 4(7): 361-362.

Frysning

Antonsson, M. & Samuelsson M.-L., 1996, Effects of Repeated Freezing on Paper Strength. – Swedish National Testing and Research Institute, Materials Technology, SP Report 1996: 19.

Bergh, J.-E., Jensen Vagn, K.-M., Åkerlund, M., Hansen Stengård, L. and Andrén, M. 2006, A contribution to standards in freezing as a pest control method for museums. Collection Forum 21(1-2):117-125

Björdal, L., 1998, Effects of Repeated Freezing on Paper Strength.I: Åkerlund, M. et al. (Red.), Proceedings of the 3rd Nordic Symposium on Insect Pest Control in Museums. Stockholm, September 24-25 1998, 54-56.

Petersson, K., 1998, Freezing as an Insect Control Method on a Large Clothes Moth Infestation. I: Åkerlund, M. et al. (Red.), Proceedings of the 3rd Nordic Symposium on Insect Pest Control in Museums. Stockholm, September 24-25 1998, 71-75.

Sidenbladh, R., Wallenborg, I. & Stenmark, A.,1993, Erfarenheter av försök med frysningens inverkan på museala ullfiber. I: Stenmark, A. & Åkerlund, M. (Red.), Nordiskt symposium om bekämpning av skadedjur i museer, Stockholm 12-14 maj 1993, 100-118.

Åkerlund, M., 1988, Skadedjur i en entomologisk museisamling och studier av frysning som bekämpningsmetod. (A survey of pest frequency in an entomological collection related to use of freezing for pest control). – Meddelelser om Konservering 4(2): 84-87.

Vårda Väl-blad: Bekämpa skadeinsekter med frysning

Vakumkammare

Bergh, J.-E., 1988, Vakuumkammare som insektbekämpningsmedel. I. Vanliga mjölbaggen, Tenebrio molitor L., Coleoptera, Tenebrionidae. – Meddelelser om konservering, 4(1): 89-93.

Bergh, J.-E., Karlsson, K., Stenmark, A. & Åkerlund, M., 1988, Vakuumkammare som insektbekämpningsmedel. II. Anobium rufipes F. (Col., Anobiidae). – Meddelelser om konservering, 4(1): 93-96.

Bergh, J.-E., 1993, Effekten av vakuum på larver av museiskadegörare. I: Stenmark, A. & Åkerlund, M. (Red.), Nordiskt symposium om bekämpning av skadedjur i museer, Stockholm 12-14 maj 1993, 67-74.

Bergh, J.-E., Mourier, H. & Poulsen K.P., 1996, Lethal Effects of Low Pressure (Vacuum) on some Museum Pest Insects. – 11th Triennial Meeting Edinburgh 1-6 September 1996, 3-7.

Låg syrehalt

Bergh, J.-E., 1998, Current Research on Anoxic Methods in Scandinavia. I: Åkerlund, M. et al. (Red.), Proceedings of the 3rd Nordic Symposium on Insect Pest Control in Museums. Stockholm, September 24-25 1998, 84-88.

Bergh, J.-E. & Hallström.A, 2000, Anoxic treatment of a moth-infected saddle. Nordisk Museologi, 2000(2): 119-122

Bergh, J.-E., L., Stengård Hansen, K.-M. Vagn Jensen, and P. Vaeggemose Nielsen, 2003. The Effect of Anoxic Treatment on the Larvae of Six Species of Dermestids (Coleoptera). J.Appl. Ent. 127: 317-321

Bergh, J.-E. & Åkerlund, M., 2003, Skadedjursbekämpning med låg syrehalt av herbarier och insektssamlingar. Syrefria mikroklimat, Förebyggande konservering. Rapport från Riksantikvarieämbetet 2003:3 (Red. Fjaestad, M., Åkerlund, M & Bergh J.-E.) 68-81

Bergh, J.-E. & Åkerlund, M., 2007, Anoxic treatment of Insect Collections and Implication of Drawer Design. Collection Forum 22(1-2):10-22

Bergh, J.-E.,  Åkerlund, M. &, Hallström, A. 2003, Kvävgasbehandling av malangripna sadlar med VELOXY®   kvävegeneratorSyrefria mikroklimat, Förebyggande konservering. Rapport från Riksantikvarieämbetet 2003:3 (Red. Fjaestad, M., Åkerlund, M & Bergh J.-E.) 82-85

Hallström, A., 2003, Malbekämpning i syrefritt mikroklimat. Realea  24 (2): 11-12

Valentin N., Bergh J-E., Ortega R.., Åkerlund M., Hallström A. & Jonsson K., 2002, Evaluation of a portable equipment for large scale de-infestation in museum collections using a low oxygen environment.I Prooceedings of the 13th Triennial Meeting of the ICOM-CC in Rio de Janeiro September 2002, 96-101

Åkerlund, M. & Bergh, J-E., 2003, Behandling med låg syrehalt av ett stort naturhistoriskt museiföremål. Syrefria mikroklimat, Förebyggande konservering. Rapport från Riksantikvarieämbetet 2003:3 (Red. Fjaestad, M., Åkerlund, M & Bergh J.-E.) 62-67

Åkerlund, M. & Bergh, J-E., 2003, Skadedjursbekämpning med låg syrehalt. Realia  24 (2): 13-14

Åkerlund, M. & Bergh, J-E., 2001, Nitrogen treatment: An insect case study. I Integrated Pest Management for Collections. Proceedings of 2001: A Pest Odyssey. James & James (Science Publisher) Ltd, London, 89-94

Bekämpningsmedel

Kolmodin-Hedman, B. & Flato, S., 1993, Bekämpningsmedelshantering på museer. I: Stenmark, A. & Åkerlund, M. (Red.), Nordiskt symposium om bekämpning av skadedjur i museer, Stockholm 12-14 maj 1993, 52-58.

Åkerlund, M., 1992, Permanent skydd mot skadeinsekter på ylle. En översikt över utvecklingen av Eulan, Mitin mm. – Meddelelser om konservering 4(8-9): 420-425.

Åkerblom, M. & Alex, G., 1993, Rester av bekämpningsmedel på museiföremål i svenska museer. I: Stenmark,A. & Åkerlund, M. (Red.), Nordiskt symposium om bekämpning av skadedjur i museer, Stockholm 12-14 maj 1993, 59-66.

Åkeerlund, M. 2002 Sanering av bostads- och förrådskadeinsekter. I , Ressner M & Falk Ö.(red)  Bekämpningsmedel och skadedjur. Socialstyrelsen, Bohus. 34, 132-135

Hälsorisker

Kolmodin-Hedman, B, Åkerblom, M., Flato, S. & Alex, G., 1994, Undersökning av bekämpningsmedelsexponering på museer speciellt med avseende på DDT och lindan . – Forskningsrapport, Yrkesmedicinska kliniken, Huddinge sjukhus, 24 pp.

Kolmodin-Hedman, B. & Flato, S., 1998, Health Risk in Museum – Possible Risks and Prevention in Sweden. I: Åkerlund, M. et al. (Red.), Proceedings of the 3rd Nordic Symposium on Insect Pest Control in Museums. Stockholm, September 24-25 1998, 124-128.

Vårda Väl-blad om hälsorisker i samlingar:

Kemiska hälsorisker inom kulturvården – hur skyddar vi oss?, Märkning av giftiga föremål i samlingar,Kvicksilver i samlingar, Arsenik i samlingar, Naftalen i samlingar, Silikagel i samlingar, Bekämpningsmedel i samlingar, Diatomacéjord i samlingar, Bly i samlingar, DDT i samlingar,Lindan i samlingar, Pentaklorfenol i samlingar.

Bekämpningsmedel och dess påverkan på DNA

Bergh, J.-E., Espeland, M., Irestedt, M., Johanson, K.A., Källersjö, M. &  Åkerlund, M. 2007,  Insect DNA Exposed to Two Insecticides. I Bernath, A. (Red) International Conference Directions in Preventive Conservation Sibiu,
Romania 26-29 September 2007. CD ROM, ISBN 978-973-88607-1-1, 3 pp.

Espeland, M., Irestedt, M., Johanson, K.A., Åkerlund,M.,  Bergh J-E.& Källersjö M. 2010. Dichlorvos exposure impedes extraction and amplification of DNA from insects in museum collections.Frontiers in Zoology 7: 2, 8 pp http://www.frontiersinzoology.com/content/7/1/2

Klimatförändringar

Hansen, L.S., Åkerlund, M., Grøntoft, T, Ryhl-Svendsen,M., Schmidt, A.L., Bergh J-E.and Jensen, K-M V. 2011, The brown carpet beetle, Attagenus smirnovi: how will climate change affect its future pest status? In Proceedings of Pest Odyssey 2011: Ten Years Later Conference London, 26—28 October 2011. London: English Heritage 55-60

IPM

Bergh, J.-E. & Åkerlund, M.,1998, Bevarandefrågor – en angelägenhet för oss alla! – Nordisk Museologi, 1998(1): 33-38

Nilsen, L. 2011. IntegratedPestManagement as European standard — is it possible? Journal of Entomological and Acarological Research, Ser. II, 43 (2)

Åkerlund, M., 1993, Försök med klisterfällor i museisamlingar. I: Stenmark, A. & Åkerlund, M. (Red.), Nordiskt symposium om bekämpning av skadedjur i museer, Stockholm 12-14 maj 1993, 79-87.

Åkerlund, M., 1993, Svenska åtgärder för förbättring av utbildningen av museipersonal på skadedjursområdet. I: Stenmark, A. & Åkerlund, M. (Red.), Nordiskt symposium om bekämpning av skadedjur i museer, Stockholm 12-14 maj 1993, 133-136.

Åkerlund, M., Flato S. & Hellekant A., 1998, A New Swedish book on Integrated Pest Management and Health Hazards in Museums. I: Åkerlund, M. et al. (Red.), Proceedings of the 3rd Nordic Symposium on Insect Pest Control in Museums. Stockholm, September 24-25 1998, 175-178.

Åkerlund, M., 2007, Vad är ”Samordnad skadedjurskontroll”? Norsk Konserves 1/2007: 17-18

Åkerlund, M., Bergh, J-E., Stenmark, A. & Wallenborg, I.(Red.),1998 ,I Proceedings of the 3rd Nordic Symposium on Insect Pest Control in Museums. Stockholm, September 24-25 1998. PRE-MAL and ICOM Swedish National Committee, 179 pp.

Åkerlund. M. & Bergh, J.-E. 2007, PRE-MAL, an interdisciplinary Swedish PC team. I Bernath, A. (Red) International Conference Directions in Preventive Conservation Sibiu, Romania 26-29 September 2007 CD ROM, ISBN 978-973-88607-1-1, 2pp.

Åkerlund, M. 2005 Vad gör man för att mota skadedjuren?? Skånes hembygdsförbundsTtidningen No 2/ 2005: 4

Vårda väl blad: Att använda klisterfällor för skadedjurskontroll

  • Skriven av: Eva Fadeel
  • Publicerad: 24 augusti 2017
  • Uppdaterad: 22 november 2017