Foto: ( CC BY)

Samarbete till ömsesidig nytta

Kultursamverkansmodellen infördes 2011 för fördelning av statliga bidrag till regional kulturverksamhet. Tidigare har staten avgjort vilka regionala kulturinstitutioner som är berättigade till statligt stöd. Nyordningen innebär att regionerna eller landstingen i samverkan med länets kommuner, det civila samhället och andra berörda aktörer tar fram en regional kulturplan (treårig) som utgör underlag för bidragsgivningen. Det finns således numera mer utrymme för regionala prioriteringar och variationer.

Modellens införande förändrar det kulturpolitiska landskapet. För Riksantikvarieämbetet innebär det att det blivit mer angeläget att kommunicera frågor om kulturarv och kulturmiljö även med den regionala politiken. Sedan 2011 utvecklar därför Riksantikvarieämbetet en ny strategisk relation till regionala och även lokala aktörer. Regioner, landsting och länsstyrelser men även länsmuseer har också uttryckt behov av samverkan med Riksantikvarieämbetet. Riksantikvarieämbetets utgångspunkter för samverkan om strategiska utvecklingsfrågor med regioner, landsting och länsstyrelser är å ena sidan att kultursamverkansmodellen medför att nya relationer håller på att upprättas mellan aktörerna. Å andra sidan leder den till ett behov av att gemensamt se de större sammanhangen och ta om hand tvärsektoriella frågor. Även diskussion om samhällsbehov och samhällseffekter utanför kulturområdet kan växa. Syftet med utvecklingssamverkan är ytterst att kunna visa exempel på politiskt ansvarstagande för kulturmiljö som kan fungera som inspiration för hela landet. Men samverkan ger också viktig kännedom om regionala villkor inför samtal i t.ex. samverkansrådet som Kulturrådet överlägger med innan de fördelar de statliga medlen till regionerna.

Bevara, använda och utveckla kulturmiljön

Riksantikvarieämbetet vill vara en diskussionspart och bidra till utveckling av kulturarvs- och kulturmiljöverksamheter och visa på värdet och nyttan. Kulturmiljö är mycket mer än lagstiftning och planering även på kommunal nivå och det är angeläget att även nå kommunerna med nya perspektiv på kulturarv och kulturmiljö. På så sätt kan Riksantikvarieämbetet bidra till att kulturmiljön bevaras, används och utvecklas. Detsamma gäller för kunskaps- och erfarenhetsutbyte om det regionala arbetets utveckling fram till i dag och framöver. Det handlar ytterst om visa på hur kulturarv och kulturmiljö gör skillnad i samhällsutvecklingen.

Överenskommelser, workshops och politikersamtal

För att praktiskt kunna genomföra detta har Riksantikvarieämbetet valt att satsa på utvecklingssamverkan med några regioner, landsting och länsstyrelser eftersom det praktiskt inte är möjligt att samverka nära med alla omkring detta. Däremot ska utvecklingssamverkan bl.a. genom goda exempel kunna vara till nytta och av intresse för hela landet. Under 2011 har Riksantikvarieämbetet tecknat överenskommelser om utvecklingssamverkan med länsstyrelserna och regionerna i Skåne och Västra Götaland. En rad aktiviteter om civilsamhälle, kommuner och landskap har genomförts eller pågår. En överenskommelse om utvecklingssamverkan med Västernorrland tecknades 2013. Den senare har en inriktning mot folkbildning och regional utveckling. Nya överenskommelser har tecknats under 2015.

I mars 2012 anordnade Riksantikvarieämbetet en workshop i Stockholm om hur relationen mellan nationella och regionala statliga myndigheter samt regionala organ ska ordnas, vad den ska handla om och omfatta.

Kontaktpersoner: Anita Bergenstråhle-Lind, tel. 08 – 5191 84 24, sakkunnig, Staben