Projektgrupp

Utvecklingsarbetet bedrevs i en avdelningsövergripande projektgrupp på Riksantikvarieämbetet där följande personer deltog:

Cissela Génetay, Verkssekretariatet (projektledare),
Ulf Lindberg, Kulturmiljöavdelningen,
Krister Olsson, Kulturmiljöavdelningen,
Ola W Jensen, Avdelningen för arkiv och bibliotek,
Marie Hessland Kihlstedt, Avdelningen för arkiv och bibliotek,
Karin Sterner, Informationsavdelningen,
Erika Hedhammar, Kulturvårdsavdelningen,
Hugo Larsson, Kulturvårdsavdelningen samt
Anders Hedman, Verkssekretariatet.

Gruppen hade en brett sammansatt ämnes- och sakområdeskompetens och två av gruppens medlemmar var disputerade. Följande ämnesområden var representerade: arkeologi, kulturgeografi, historia, kulturarvsstudier, bebyggelsehistoria, byggnadsvård, samhällsplanering, konservering, arkivkunskap och bibliotekskunskap.

I gruppen fanns erfarenhet av bl.a. följande sakområden och verksamheter: bebyggelseinventering, fornminnesinventering, arkeologiska undersökningar, hantering av ärenden enligt kulturmiljölagen (2 kap. fornminnen, 3 kap. byggnadsminnen, 4 kap. kyrkor), hantering av ärenden enligt förordningen om statliga byggnadsminnen, kulturmiljövårdsanslaget, hantering av frågor enligt miljöbalken (kulturreservat, riksintressen, biologiska kulturarvet), hantering av frågor rörande plan- och bygglagen, infrastrukturplanering, miljömålsarbetet, landsbygdsprogrammet, EU:s strukturfonder, föremålshantering, restvärdesräddning, riskhantering, utveckling och förvaltning av informationssystem, arbete med arkiv och bibliotek, forskning och utveckling samt kulturmiljöarbetets och kulturmiljölagens historia.