Antal riksintressen för kulturmiljövården

Enligt den senaste beräkningen (2017) finns det 1 526 riksintressen för kulturmiljövården. Beräkningen utgår ifrån antalet riksintressebeskrivningar.

Utgår beräkningen istället från antalet geografiska avgränsningar som hör till riksintresset finns det 1 698 stycken. Den här skillnaden beror på att ett riksintresse kan bestå av flera delområden.


Figuren visar områden som är av riksintresse för kulturmiljövården 2017. Källa: Länsstyrelsernas GeodataKatalog

 

För fullständig redovisning av antalet riksintressen för kulturmiljövården hänvisas till Riksantikvarieämbetets rapport Riksintressen i siffror – statistik över kulturmiljövårdens riksintressen.