Markanvändning inom kulturmiljövårdens riksintressen

Två tredjedelar av Sveriges landyta är skogsmark. Även de områden som ligger inom kulturmiljövårdens riksintressen innehåller mycket skogsmark.

Jämtlands län är det län som har mest skog sett till antal hektar inom sina riksintressen (drygt 350 000 hektar eller nästan 80 procent). Jämtlands län är även det län med störst antal hektar våtmark i sina riksintressen.

 

Figuren visar länsvis redovisning av markanvändningen inom kulturmiljövårdens riksintressen 2017 (N=1 526). Källor: Länsstyrelsernas GeodataKatalog (riksintresseareal) och Naturvårdsverket (markanvändning).

 

När det gäller ”betesmark och åker” är det Västra Götalands län som har störst antal hektar (94 000 hektar) inom sina riksintressen. Störst areal riksintressen belägna på ”bebyggd mark” eller ”övrig bebyggd mark” har Stockholms län och Västra Götalands län (11 500 hektar respektive 9 300 hektar).

För fullständig redovisning av markanvändning inom kulturmiljövårdens riksintressen hänvisas till Riksantikvarieämbetets rapport Riksintressen i siffror – statistik över kulturmiljövårdens riksintressen.