Stenhus med trädgård som har skadats av brand.
2013 förstördes konstnärshemmet Muramaris på Gotland av en brand. Bygganden är ett privat byggandsminne. Foto: Erika Hedhammar, Riksantikvarieämbetet. Foto: ( CC BY)

Brandskydd för kulturarv

Brand i en kulturhistorisk byggnad eller ett museum kan leda till stora förluster av kulturhistoriska värden. Sanering och återuppbyggnad kostar mycket. Med förebyggande brandskydd kan många bränder undvikas och skador minimeras.

Varje år skadas några kyrkor och byggnadsminnen av bränder. De vanligaste orsakerna till bränderna är elfel, åska, anlagd brand samt slarv vid exempelvis renovering. De senaste åren har även risken för skogsbrand och vegetationsbrand uppmärksammats.

Här kommer vi att samla information efterhand om brandskydd för kulturarv.

Restvärdesräddning av kulturhistoriska byggnader och samlingar

Efter bränder kommer följdskador. Vatten som använts för att släcka branden orsakar ofta vatten- och fuktskador som kan leda till röta och mögelangrepp om de inte åtgärdas. Dessutom riskerar rivnings- och saneringsarbeten efter branden att förstöra ytterligare material och information om huset. Därför är tidig samverkan med experter på kulturvård avgörande. Det är viktigt att tidigt dokumentera vad som finns kvar. Det kan innehålla mycket information om byggnaden eller föremålet. Dessutom behöver man prioritera åtgärder för att kunna bevara så mycket som möjligt.

Förebyggande brandskydd

Förebyggande brandskydd är viktigt. Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska de som äger eller bedriver verksamhet i en byggnad ska se till att det finns utrustning för att släcka brand och rädda liv vid brand eller annan olycka. De har även skyldighet att förebygga brand och hindra eller begränsa skador till följd av brand. Detta gäller även kulturhistoriska byggnader. Vissa åtgärder som installation av larm och sprinklers kan påverka kulturhistoriska värden. Det är viktigt att samråd mellan antikvarisk och brandteknisk expertis sker tidigt, så att åtgärderna kan göras med så liten påverkan som möjligt på det kulturhistoriska värdet. Vid förändringar i kyrkor och byggnadsminnen behövs tillstånd från länsstyrelsen.

Tekniskt och organisatoriskt brandskydd

Brandförebyggande åtgärder kan vara tekniska eller organisatoriska. Det tekniska brandskyddet innebär exempelvis utrustning eller behandlingar som gör byggnaden mer motståndskraftiga mot brand. Det organisatoriska brandskyddet innebär bland annat utbildning, rutiner och planer för vad som ska göras om det uppstår en brand. Tekniska brandskyddslösningar behöver rutiner för underhåll och kontroll.

Många åtgärder för att öka brandsäkerheten innebär låga kostnader och är bra ur ett bevarandeperspektiv. En sådan åtgärd är till exempel att inte förvara brännbart material och sopor för nära en husfasad.