Tips inför revidering av riksintressen

Här har vi samlat exempel, länkar och annat som kan vara till hjälp inför revidering av riksintressen

Revideringar av riksintressebeskrivningar görs enligt den modell som beskrivs närmare i bilaga 4b i handbok för kulturmiljövårdens riksintressen från 2014. Med denna modell för riksintressebeskrivningar finns det större möjligheter för mer detaljerade, lättillgängliga och förklarande beskrivningar än tidigare.

Beskrivningens upplägg

Det ska tydligt framgå vilket eller vilka kulturhistoriska sammanhang som avses och varför det är riksintressant. Två rubriker ska användas: motivering och uttryck.

Motivering
Här anges den/de landskaps- och kulturmiljötyper som hör till området samt det/de kulturhistoriska utvecklingsskeden, händelseförlopp och den/de verksamheter och/eller aktiviteter som präglar området och motiverar att det är ett riksintresse. Här anges inte objekten eller anläggningarna. De angivna landskaps-och kulturmiljötyperna skrivs ut kursiverat.

Uttryck
Här anges de miljöer, markslag, landskapstyper, byggnader, anläggningar, lämningar och andra objekt som tydliggör och förklarar de kulturhistoriska utvecklingsskeden, händelseförlopp, verksamheter och aktiviteter som anges i motiveringen. Redovisa objektens egenskaper och karaktärsdrag samt deras samband och sammanhang i landskapet eller stadsmiljön. En tydlig beskrivning av uttrycken och deras egenskaper är viktiga för förståelsen av motiveringen.

Vem gör vad? Läs mer i: Pm roller och ansvar.

Sammanfattande checklista och exempel inför revidering

Exempel på kunskapsunderlag och värdebeskrivningar

När länsstyrelsen föreslår ändring av ett riksintresse tar de fram ett förslag med motivering. Som utgångspunkt ligger ofta ett fördjupat kunskapsunderlag. Förslaget skickas till Riksantikvarieämbetet som fattar beslut i ärendet. Nedan finns exempel på underlag. Observera att de föreslagna riksintressebeskrivningarna i kunskapsunderlagen ofta har ändrats i den slutliga versionen. De beslutade riksintressetexterna finns under Riksintressebeskrivningar.

Kronobergs län

Kalmar län

Blekinge län

Gävleborgs län

Stockholms län

Södermanlands län

Uppsala län

Örebro län

Östergötland

Ytterligare tips och information inför arbete med revideringar hittar du i länkarna nedan: