Handbok för kulturmiljövårdens riksintressen

Handboken är tänkt att fungera som ett stöd i arbetet med riksintressen. Den togs fram under projektet ”Kulturmiljövårdens riksintressen” som initierades av Riksantikvarieämbetet.

Projektet bedrevs i dialog med länsstyrelser och kommuner under 2012-2013. Syftet var att förbättra förutsättningarna för en utveckling av landskapets kulturmiljövärden i enlighet med miljö- och kulturpolitikens målsättningar. En ökad samsyn mellan de aktörer som på olika sätt berörs av riksintressen i sitt arbete var också ett av målen med projektet. Resultatet utmynnade bland annat i handboken och i utbildningar som hölls vid sex tillfällen under 2015-2017.

Ska stödja länsstyrelser

Handboken med bilagor är i sin helhet ett stöd främst för länsstyrelserna i deras arbete med rådgivning, stöd planer och prövningar som rör riksintressen. Men delar av handboken tydliggör även relationen mellan stat och kommun, tillvaratagande av kulturhistoriska värden och bedömning av påtaglig skada samt innebörd och utveckling av riksintresseområden.

Handboken kan därför med fördel även användas av kommunernas handläggare av planer och bygglov samt av konsulter som arbetar med kulturhistoriska utredningar och underlag.

Rättsfall, checklistor och processbeskrivningar

Handbokens bilagor innehåller bland annat rättsfallsreferat, checklistor och processbeskrivningar.