Så behandlar vi personuppgifter – Bidrag till Kulturarvs-IT

Denna informationstext förklarar hur Riksantikvarieämbetet hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som söker bidrag till Kulturarvs-IT från Riksantikvarieämbetet.

Riksantikvarieämbetet är mån om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt och i enlighet med dataskyddsförordningen.

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (det vill säga tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, till exempel namn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer, bild, IP-adress.

Vilka personuppgifter hanterar vi och varför?

I det här avsnittet förklarar vi hur dina personuppgifter används.

När du söker bidrag till Kulturarvs-IT

När du söker bidrag till Kulturarvs-IT från Riksantikvarieämbetet hanterar vi följande uppgifter som du själv lämnar till oss:

 • Kontaktpersonens namn och andra kontaktuppgifter till dig eller din arbetsplats
 • Arbetsledarens namn, anställningsuppgifter samt löneuppgifter

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Identifiera dig som sökande av bidrag
 • Kunna bereda ansökan fram till beslut
 • Kunna kommunicera med dig om exempelvis kompletteringar, beslut, ekonomiredovisning och övrig korrespondens

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i den lagliga grunden fullgörande av avtal, för att du har för avsikt att ingå ett avtal med Riksantikvarieämbetet.

Lagringstid: Alla ansökningar som inkommer till Riksantikvarieämbetet är allmänna handlingar. En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen. En handling definieras som information som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet. En allmän handling blir offentlig allmän handling om den inte skyddas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Om du avser att söka bidrag, ska du vara medveten om att vi inte kan sekretessbelägga din ansökan.

Vid beviljat bidrag till Kulturarvs-IT

När du beviljas bidrag till Kulturarvs-IT från Riksantikvarieämbetet ska en redovisning av hur medlen använts så småningom skickas till myndigheten. Information i redovisningen som kan kopplas till personuppgifter är:

 • Namn och andra kontaktuppgifter på den som besvarat redovisningen
 • Namn på institutionen som tilldelats medel
 • Antal lönebidragsanställda

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Vara öppna med vad bidrag till Kulturarvs-IT, som är offentliga medel, används till.

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i den lagliga grunden myndighetsutövning. Riksantikvarieämbetet måste behandla personuppgifter för att kunna utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

Riksantikvarieämbetet säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

Under beredningsprocessen

 • Sökandes personuppgifter kan lämnas ut till medarbetare på Riksantikvarieämbetet som gör en relevansbedömning av ansökan.

Efter beredningsprocessen

 • Efter att beslut fattats om vilka som tilldelas bidrag till Kulturarvs-IT för året övergår ansökan från att ha varit arbetshandling till att bli offentlig allmän handling och kan vid begäran lämnas ut till den som efterfrågar den.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Din integritet är viktig för Riksantikvarieämbetet och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.

 • Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas.
 • Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
 • Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna. Eftersom ansökningar om bidrag till Kulturarvs-IT är offentliga allmänna handlingar går det inte att begära att uppgifter i en ansökan raderas.

Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss, se avsnittet kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, som är tillsynsmyndighet.

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig är Riksantikvarieämbetet.
Telefon: 08-5191 80 00
E-post: registrator@raa.se

Besöksadress Stockholm:
Storgatan 41, 114 55 Stockholm

Besöksadress Visby:
Artillerigatan 33A, 621 38 Visby

Postadress:
Box 1114, 621 22 Visby

Dataskyddsombud hos Riksantikvarieämbetet är verksjuristen Sofia Kullman, dataskyddsombud@raa.se