Statliga byggnadsminnen – förordning och vägledning

Regeringen beslutar om nya statliga byggnadsminnen enligt förordning (2013:558) om statliga byggnadsminnen. Vård, underhåll och ändringar regleras i skyddsbestämmelserna.

Avsikten med byggnadsminnesförklaringen är att garantera ett långsiktigt bevarande och underhåll av hög kvalitet men även att tillgängliggöra byggnader och miljöer så att människor nu och i framtiden ska kunna få ta del av historiska kunskaper och upplevelser.

Om det finns särskilda skäl får ett statligt byggnadsminne ändras i strid med skyddsbestämmelserna. Det är Riksantikvarieämbetet som har tillsyn över de statliga byggnadsminnena och prövar frågor om tillstånd till åtgärder som strider mot skyddsbestämmelserna. I Riksantikvarieämbetets tillsynsansvar ingår att följa vård och underhåll av byggnaderna och bevaka att arbeten utförs i enlighet med skyddsbestämmelserna, så att de kulturhistoriska värdena inte minskar.

Blankett Begäran om yttrande

Begäran om yttrande-blanketten används i vissa fall i ett tidigt skede för att få en preliminär bedömning av åtgärdsförslaget. Blanketten ska skickas till registrator@raa.se i PDF-format.

Instruktionssidan är till hjälp vid ifyllandet av blanketten.

Blankett Ansökan om ändring

Ansökningsblanketten med bilagorna ska skickas till registrator@raa.se i PDF-format.

Instruktionssidan är till hjälp vid ifyllandet av blanketten.

Vägledning statliga byggnadsminnen

I Vägledning för statliga byggnadsminnen ger Riksantikvarieämbetet allmänna råd om hur bestämmelserna i förordningen (2013:558) om statliga byggnadsminnen bör tillämpas.

Syftet är att vägledningen ska vara ett stöd i förvaltningen och att processen kring tillståndsprövning blir tydligare och enklare vilket ska leda till ökad samverkan mellan berörda parter samt att de kulturhistoriska värdena blir väl omhändertagna.

Vägledningen vänder sig i första hand till de myndigheter och organisationer* som förvaltar statliga byggnadsminnen, men kan även vara till hjälp och inspirationskälla för antikvariska experter, konsulter, entreprenörer, brukare och andra intresserade som söker information om förordningen och statliga byggnadsminnen.

Så inrättas ett statligt byggnadsminne

Hur ett statligt byggnadsminne inrättas omgärdas av en rad bestämmelser. Texten via länken nedan förklarar på ett översiktligt sätt hur reglerna fungerar.

Så inrättas ett statligt byggnadsminne

* Fortifikationsverket, Drottningholms slottsförvaltning, Kungl. Djurgårdens förvaltning, Naturvårdsverket, Statens fastighetsverk, Sveriges lantbruksuniversitet, Sjöfartsverket och Trafikverket.