Statliga utställningsgarantier

Förutsättningar för utställningsgaranti

Den som anordnar en tillfällig utställning som ska visas i Sverige kan få en statlig garanti som täcker kostnader för skada på eller förlust av föremål. Garanti får också lämnas för svenska manifestationer i utlandet.

Det är förordning (1998:200) om statliga utställningsgarantier som reglerar förutsättningar villkor för garanti.

Garanti får lämnas endast om:

 • Den som söker garantin bedriver utställningsverksamhet utan vinstsyfte
 • Utställningen har ett väsentligt kulturellt värde
 • De säkerhetskrav som är nödvändiga för att undvika skada eller förlust av föremål uppfylls.

Ansökan om garanti ska göras av den som anordnar utställningen.

Ansökan

 

Ansökningar görs i ett ansökningsformulär här på Riksantikvarieämbetets webbplats.

Sökande ska betala en fast ansökningsavgift om 5 000 kr. Ansökan och betalning av den fasta avgiften bör ha inkommit till Riksantikvarieämbetet senast tre månader innan planerad garantitid startar.

Utställningsgaranti kan sökas löpande under året. Under perioden 15 juni-15 augusti har Riksantikvarieämbetet begränsade möjligheter att behandla ansökningar.

Ansökan bör inkomma tre månader före önskat startdatum.

Avgifter

Riksantikvarieämbetet behandlar ansökan först när den fasta ansökningsavgiften är betald till Riksantikvarieämbetets bankgiro. Inbetalningsuppgifter skickas ut i samband med att en ny ansökan inkommer till Riksantikvarieämbetet.

Om en utställningsgaranti beviljas faktureras den sökande en rörlig avgift som motsvarar 0,5 promille av utställningsföremålens totala värde (minst 1000 kr och högst 100 000 kr).

Obligatoriska uppgifter i ansökan

Utöver de uppgifter som efterfrågas i ansökningsblanketten ska en lista över de föremål som ingår i utställningen bifogas ansökan. Listan ska inkomma i excel-format. En exempelmall av bilagan finns här: Lista över föremål.

Av listan ska framgå:

 • Vem som äger varje enskilt föremål
 • Namn på upphovsperson/konstnär (om sådan är känd)
 • Titel på föremål/konstverk
 • Typ av föremål/teknik
 • Mått på de enskilda föremålen/konstverken
 • Värdet av enskilda föremål angivet i den valuta som använts i överenskommelsen med långivare.

Beslut

Riksantikvarieämbetet inhämtar yttrande från Kammarkollegiet gällande säkerhetskraven och fattar löpande beslut om utställningsgaranti. Beslutet skickas per post till den sökande.

Riksantikvarieämbetet tar över ansvaret 1 januari 2018

Den 1 januari 2018 tar Riksantikvarieämbetet över ansvaret för de statliga utställningsgarantierna. Det betyder att:

 • Ansökningar om statliga utställningsgarantier ska från och med 1 januari 2018 skickas till Riksantikvarieämbetet.
 • Ansökningar som inkommit före årsskiftet men där beslut ännu inte är fattat av Kulturrådet överlämnas till Riksantikvarieämbetet för slutlig beredning.
 • Ärenden där Kulturrådet redan beslutat om en garanti men där garantitiden inte löpt ut vid årsskiftet överlämnas till Riksantikvarieämbetet.
 • Eventuella skadeärenden som uppkommer ska från och med den 1 januari 2018 anmälas till Riksantikvarieämbetet (oavsett vilken myndighet som fattat beslut om garantin).

Sammantaget betyder det alltså att ni som har garantiärenden, oavsett vilken myndighet som tidigare hanterat frågan eller beslutat om garantin, efter årsskiftet ska vända er till Riksantikvarieämbetet.

Frågor? Kontakta utstallningsgaranti@raa.se.

Mer information och länkar

Ansökan

Ansökan fyller du i via ett formulär.

Bilaga: Lista över föremål (Excel)

Regler

Förordning (1998:200) om statliga utställningsgarantier

Kravspecifikation för utställningsgarantin

Kammarkollegiets kravspecifikation fysiskt skydd
Standard för skyddsmontrar
Övrig information från Kammarkollegiet
Strategi för museisäkerhet