Den som arrangerar en tillfällig utställning i Sverige kan ha rätt till statlig utställningsgaranti. Foto: ( CC0)

Statliga utställningsgarantier

Den som anordnar en tillfällig utställning som ska visas i Sverige kan få en statlig garanti som täcker kostnader för skada på eller förlust av föremål. Garanti får också lämnas för svenska kulturmanifestationer i utlandet.

Det är förordning (1998:200) om statliga utställningsgarantier som reglerar förutsättningar och villkor för garanti.

Förutsättningar för att få utställningsgaranti

Garanti får lämnas endast om:

  • Den som söker garantin bedriver utställningsverksamhet utan vinstsyfte.
  • Utställningen har ett väsentligt kulturellt värde.
  • De säkerhetskrav som är nödvändiga för att undvika skada eller förlust av föremål uppfylls.

Ansökan om garanti ska göras av den som anordnar utställningen.

Ansökan

Ansökningar görs i ett ansökningsformulär här på Riksantikvarieämbetets webbplats.

Sökande ska betala en fast ansökningsavgift om 5 000 kronor. Ansökan och betalning av den fasta avgiften bör ha inkommit till Riksantikvarieämbetet senast tre månader innan planerad garantitid startar.

Utställningsgaranti kan sökas löpande under året. Under perioden 15 juni-15 augusti har Riksantikvarieämbetet begränsade möjligheter att behandla ansökningar.

Ansökningstid

Ansökan om statlig utställningsgaranti bör inkomma till Riksantikvarieämbetet minst tre månader före önskat startdatum. Detta för att en ansökan om garanti ska hinna behandlas och beslutas innan transport och utställning ska genomföras.

För att en ansökan ska kunna beslutas i tid behöver ni som utställare ta kontakt med långivaren i god tid före ansökan skickas in. Minst sex månader i förväg är ett bra riktmärke. Detta för att verkslista med tillhörande värden ska kunna skickas till Riksantikvarieämbetet i tid.

Ansökningar skickas inte vidare till Kammarkollegiet för säkerhetsprövning innan den fasta avgiften har betalats och ansökan är komplett. Det betyder att ärenden där verkslista saknas inte  skickas vidare för prövning förrän den är oss tillhanda.

Därefter har Kammarkollegiet en handläggningstid på åtta till tio veckor för att genomföra en säkerhetsprövning och ta fram ett säkerhetsutlåtande till Riksantikvarieämbetet. Detta oavsett utställningens storlek. Behöver ett besök på plats genomföras kan ytterligare handläggningstid tillkomma.

I processbeskrivningen (PDF) kan du få mer information om hur handläggningen av en ansökan ser ut.

Avgifter

Riksantikvarieämbetet behandlar ansökan först när den fasta ansökningsavgiften är betald till Riksantikvarieämbetets bankgiro. Inbetalningsuppgifter skickas ut i samband med att en ny ansökan inkommer till Riksantikvarieämbetet.

Om en utställningsgaranti beviljas faktureras den sökande en rörlig avgift som motsvarar 0,5 promille av utställningsföremålens totala värde (minst 1 000 kr och högst 100 000 kr).

Obligatoriska uppgifter i ansökan

Utöver de uppgifter som efterfrågas i ansökningsblanketten ska en lista över de föremål som ingår i utställningen bifogas ansökan. Listan ska inkomma i excel-format.  Använd gärna vår exempelmall: Lista över föremål (länk till Excel-dokument)

Av listan ska framgå:

  • Vem som äger varje enskilt föremål
  • Namn på upphovsperson/konstnär (om sådan är känd)
  • Titel på föremål/konstverk
  • Typ av föremål/teknik
  • Mått på de enskilda föremålen/konstverken
  • Värdet av enskilda föremål angivet i den valuta som använts i överenskommelsen med långivare.

Beslut

Riksantikvarieämbetet inhämtar yttrande från Kammarkollegiet gällande säkerhetskraven och fattar löpande beslut om utställningsgaranti. Beslutet skickas per post till den sökande.

Mer information och länkar

Ansökan

Ansökan fyller du i via ett formulär.

Bilaga: Lista över föremål (Excel)

Regler

Förordning (1998:200) om statliga utställningsgarantier

Kravspecifikation för utställningsgarantin

Kammarkollegiets kravspecifikation fysiskt skydd
Standard för skyddsmontrar
Övrig information från Kammarkollegiet
Strategi för museisäkerhet