Kulturmiljöavdelningen

Kulturmiljöavdelningen bidrar till en effektiv och rättssäker tillämpning av relevanta lagar och förordningar för kulturmiljöarbetet.

Kulturmiljöavdelningen arbetar för en effektiv och rättssäker tillämpning av lagar och förordningar för kulturmiljöarbetet och att finansiellt stöd till kulturmiljövård, arbetslivsmuseer, det civila samhället samt forskning bidrar till de kulturpolitiska målen. Avdelningen verkar för att de statliga kulturmiljömålen får genomslag inom andra samhällssektorer.

Riksantikvarieämbetet, Kulturmiljöavdelningen
Box 1114
621 22 Visby

Växel: 08-5191 80 00
E-post: registrator@raa.se
Besöksadress: Storgatan 41, Östermalm, Stockholm

Kulturmiljöavdelningen finns i Stockholm och består av en ledningsfunktion samt tre enheter; enheten för förvaltningsärenden och bidrag, enheten för kulturmiljöintegrering och enheten för utredning och analys.

Bilda e-postadresser som fornamn.efternamn@raa.se.

Ledning och stöd

Marja-Leena Pilvesmaa

Avdelningschef
08-5191 85 90

Rikard Sohlenius
Verksamhetsutvecklare
08-5191 85 98

Sudaporn Prasertsuksom
Administrativ assistent
08-5191 80 13

Enheten för förvaltningsärenden och bidrag

Enheten bereder ärenden och beslutar i enlighet med de lagar och förordningar inom vilken myndigheten är beslutande. Enheten fördelar statsbidrag och FoU medel till organisationer, projekt och forskning inom kulturarvsområdet. Enheten ansvarar också för samordning av arbetet mot kulturarvsbrott och illegal handel med kulturföremål. Det ligger också i enhetens ansvar att utveckla beslut- och handläggningsprocesser för en ökad effektivitet och rättssäkerhet. Vidare bidrar enheten med kunskap i myndighetens föreskriftsarbete samt författar vägledningar inom de för enheten relevanta områden.

Miranda Ternald
Tf. Enhetschef
08-5191 83 77

Solveig McKenzie (tjänstledig t.o.m. 2023-06)
Enhetschef
08-5191 81 77

Maria Adolfsson
Handläggare
Utförsel, export, import och återlämnande av kulturföremål. Kulturarvsbrott och illegal handel med kulturföremål.
Det rörliga kulturarvet
08-5191 81 79

Agnes Norberg (föräldraledig)
Handläggare
Utförsel, export, import och återlämnande av kulturföremål. Kulturarvsbrott och illegal handel med kulturföremål.
Det rörliga kulturarvet
08-5191 85 28

Kersti Lilja
Handläggare
Statliga byggnadsminnen
08-5191 85 35

Johan Aspfors
Handläggare
Statliga byggnadsminnen. Riksintressen.
08-5191 85 38

Tina Mathiesen
Handläggare
Riksintressen
08-5191 85 36

Julia Rolandsdotter
Handläggare 
Statliga utställningsgarantier
Kulturmiljövårdsanslaget
08-5191 85 34

Anna Östling
Handläggare
Kulturmiljövårdsanslaget
08-5191 85 31

Maria Åhgren
Handläggare
Kulturmiljövårdsanslaget
Bidrag till kulturarvsarbete
08-5191 85 07

Tove Holm
Handläggare
Bidrag till kulturarvsarbete
08-5191 80 16

Sofia Kahl
Handläggare
Kulturarvs-IT
Bidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet
Fyndfördelning
08-5191 89 23

Sandra Langhammer
Handläggare
Bidrag till forskning och utveckling
08-5191 85 33

Mattias Rydman
Webbredaktör
08-5191 85 39

Karin Fröjmark Svanström
Handläggare
08-5191 85 29

Enheten för kulturmiljöintegrering

Enheten arbetar för att de nationella målen för det statliga kulturmiljöarbetet i ökad grad integreras i en hållbar samhällsutveckling. Enheten ansvarar även för det löpande världsarvsarbetet samt världsarvsarbetets internationella aktiviteter. Samverkan med andra myndigheter, regioner och Svenska kyrkan är central del av verksamheten.

Christian Runeby
Tf. Enhetschef
08-5191 81 90

Carolina Andersson
Utredare
Frågor rörande 2 kap. kulturmiljölagen om fornlämningar och uppdragsarkeologi
08-5191 82 55

Hugo Larsson
Utredare
Frågor kring kyrkligt kulturarv enligt 4 kap KML
08-5191 81 82

Cissela Genetay
Utredare
Kulturhistorisk värdering och urval. Vattenanknutna kulturmiljöer.
08-5191 81 51

Alexander Gill
Utredare
Uppdragsarkeologi.
08-5191 81 74

Charlotte Hamilton
Utredare
Kultursamverkan, regional utveckling, landsbygdsutveckling.
08-5191 80 68

Hanna Gelotte Fernandez
Utredare
08-5191 81 86

Mikael Jakobsson
Utredare
Skogsfrågor, fornlämningsfrågor, inventeringskompetens
08-5191 83 25

Cathrine Mellander Backman
Utredare
Tillsyn statliga byggnadsminnen, 3 kap Kulturmiljölagen, Gestaltad livsmiljö, byggnadsanknuten offentlig konst

08-5191 85 44

Håkan Slotte
Utredare
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), samhällsplanering, Landskap, vindkraft. Grön infrastruktur, Ekosystemtjänster.
08-5191 81 71

Eva Dahlström Rittsél
Utredare
Samhällsplanering bebyggelsefrågor och riksintressen. Gestaltad livsmiljö. Frågor gällande enskilda byggnadsminnen 3 kap kulturmiljölagen. Industriarvsfrågor.
08-5191 8181

Maria Wikman
Utredare
08-5191 80 22

Elene Negussie 
Utredare
Världsarvskonventionen, handlingsplan för den nationella världsarvsstrategin, Cultural Routes (Europarådet)
08-5191 85 25

Lena Olsson
Utredare
08-5191 85 76

Monica Mossberg
Utredare
08-5191 85 85

Petra Stråkendal
Utredare
08-5191 85 23

Carl-Johan Sanglert
Utredare
08-5191 81 89

Teresia Ståhle Löfgren
Utredare
08-5191 81 88

Marta Lindeberg
Utredare
08-5191 85 86

Enheten för utredning och analys

Enheten ansvarar för att utvärdera det statliga kulturmiljöarbetet och förutsättningarna för att med tillgängliga styrmedel, inom utpekade politikområden, uppnå målsättningar för kulturarv och -miljö. Enheten ansvarar också för att sammanställa kulturmiljöstatistik och leverera till de myndigheter som efterfrågar sådan. Enheten ansvarar för tillsyn i enlighet med förordningen om statliga byggnadsminnen, för överinseende i enlighet med Kulturmiljölagen och för uppsikt av kulturmiljövårdens riksintressen i enlighet med Miljöbalken.

Ulf Lindberg
Enhetschef
08-5191 8510

Anna Ahlm
Utredare
08-5191 85 52

Emma Van Aller
Utredare
08-5191 85 09

Jonas Andersson
Utredare
08-5191 85 84

Sofia Ali
Utredare
08-5191 85 73

Michael Frisk
Utredare
08-5191 82 38

Jacob Groundstroem (föräldraledig)
Utredare
08-5191 85 54

Katrin Nilsson Taylor
Utredare
Regeringsuppdrag om kriterier och anspråk på områden av riksintresse
08-5191 85 62

Josefina Selin
Utredare
08-5191 85 53

Evelina Stadin (tjänstledig t.o.m. aug 2023)
Utredare
08-5191 85 72

Erica Tenevall 
Utredare
Utredning och analys, samt överinseende över kulturmiljöarbete i landet
08-5191 85 42

Lisa af Edholm (föräldraledig)
Utredare
Tillsyn statliga byggnadsminnen
Regeringsuppdrag om kriterier och anspråk på områden av riksintresse
08-519 185 68

Erika Sjöberg
Utredare
08-519 185 60

Åsa Wall
Utredare
08-519 185 61