Kulturmiljöavdelningen

Kulturmiljöavdelningen bidrar till en effektiv och rättssäker tillämpning av relevanta lagar och förordningar för kulturmiljöarbetet.

Avdelningen fördelar ekonomiskt stöd till kulturmiljövården, arbetslivsmuseer och civila samhället, i syfte att bidra till de kulturpolitiska målen. Kulturmiljöavdelningen verkar också för att de statliga kulturmiljömålen integreras i andra samhällssektorer.

Riksantikvarieämbetet, Kulturmiljöavdelningen
Box 1114
621 22 Visby

Växel: 08-5191 80 00
E-post: registrator@raa.se
Fax: 08-663 35 28
Besöksadress: Storgatan 41, Östermalm, Stockholm

Kulturmiljöavdelningen finns i Stockholm och består av en ledningsfunktion samt fyra enheter.

Bilda e-postadresser som fornamn.efternamn@raa.se.

Ledning och stöd

Marja-Leena Pilvesmaa

Avdelningschef
08-5191 85 90

Csaba Goszleth
Avdelningsassistent
08-5191 82 60

Annika Edfalk
Administrativ assistent
08-5191 85 77

Sudaporn Prasertsuksom
Administrativ assistent
08-5191 80 13

Enheten för förvaltningsärenden och bidrag

Enheten ansvarar för handläggning av diverse ärenden i enlighet med kulturmiljölagen (1988:950), exempelvis vad gäller bestämmelser om ortnamn, fornminnen samt om utförsel och återlämnande av kulturföremål. Vidare ansvarar enheten för handläggning av ärenden i enlighet med för avdelningen aktuella förordningar, exempelvis förordningen (2013:558) om statliga byggnadsminnen samt förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m. Enheten ansvarar också exempelvis för myndighetens uppdrag om världsarv.

Enheten svarar även för fördelningen av ekonomiskt stöd till kulturmiljövården, arbetslivsmuseer och civila samhället. samt bidrag till forskning och utveckling

Solveig McKenzie
Enhetschef
08-5191 81 77

Maria Adolfsson
Handläggare
Utförsel, export och återlämnande av kulturföremål. Kulturarvsbrott och illegal handel med kulturföremål.
08-5191 81 79

Karin Englesson
Statliga utställningsgarantier
Handläggare
08-5191 81 76

Tove Holm
Handläggare
Bidrag till kulturarvsarbete
08-5191 80 16

Oiva Isola
Handläggare
Statliga byggnadsminnen, stöd och vägledning 3 kap KML byggnadsminnen
08-5191 82 46

Sofia Kahl
Handläggare
Kulturarvs-IT
Bidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet
08-5191 89 23

Jan Karlsson
Handläggare
Statliga byggnadsminnen
08-5191 80 05

Kersti Lilja
Handläggare
Statliga byggnadsminnen
08-5191 85 35

Jennifer Martin Schuch
Bidrag till forskning och utveckling
Handläggare
08-5191 85 32

Tina Mathiesen
Handläggare
Riksintressen
08-5191 85 36

Måns Pedersen
Handläggare
Utförsel, export och återlämnande av kulturföremål. Kulturarvsbrott och illegal handel med kulturföremål.
08-5191 81 70

Julia Rolandsdotter
Handläggare
Statliga utställningsgarantier
Kulturmiljövårdsanslaget
08-5191 85 34

Mattias Rydman
Webbredaktör
08-5191 85 39

Hedvig Schönbäck
Handläggare
Bidrag till forskning och utveckling
08-5191 82 57

Anna Östling
Handläggare
KMV-bidraget
08-5191 85 31

Enheten för kulturmiljöintegrering

Enheten ansvarar för att de statliga kulturmiljömålen får genomslag inom andra samhällssektorer. Vår uppgift är att identifiera och bidra till att kulturmiljömålen påverkar andra myndigheters normgivning, när de fördelar finansiellt stöd, genomför tillsyn eller utvärderar verksamheter. Uppdraget innebär även att inspirera och vägleda kulturmiljöarbetet på en regional och kommunal nivå.

Rikard Sohlenius
Enhetschef
08-5191 85 98

Hugo Larsson
Antikvarie
08-5191 81 82

Cissela Genetay
Antikvarie
Kulturhistorisk värdering och urval. Vattenanknutna kulturmiljöer.
08-5191 81 51

Alexander Gill
Antikvarie
Uppdragsarkeologi, marinarkeologi.
08-5191 81 74

Leif Gren
Antikvarie
Landskapsfrågor, landskapskonventionen, skogsfrågor, immateriellt kulturarv. Fornlämningsfrågor.
08-5191 80 10

Anders Hedlund
Antikvarie
Transport- och infrastrukturplanering, fysisk planering och miljöpolitik. Samhällsplanering riksintressen. Landskapskonventionen. Hållbar stadsutveckling. Vattenförvaltning.
08-5191 85 89

Mikael Jakobsson
Antikvarie
Skogsfrågor, fornlämningsfrågor, inventeringskompetens
08-5191 83 25

Håkan Slotte
Antikvarie
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), samhällsplanering, Landskap, vindkraft. Grön infrastruktur, Ekosystemtjänster.
08-5191 81 71

Maja Flygt (Tjänstledig t.o.m 2020-05-10)
08-5191 82 50

Enheten för tillsyn och överinseende

Enheten ansvarar för att utöva tillsyn och överinseende över kulturmiljöarbetet i landet enligt de lagar som omfattar kulturmiljöfrågor. Vi arbetar med att granska hur länsstyrelserna tillämpar kulturmiljölagen och miljöbalken. Det innebär att göra nationella jämförelser som länsstyrelserna själva har nytta av och som också ger underlag till regeringens styrning av det statliga kulturmiljöarbetet. När det gäller de områden där vi på myndigheten själva fattar beslut i enlighet med kulturmiljölagen, exempelvis statliga byggnadsminnen, arbetar vi med tillsyn över den myndighetsutövningen.

Karin Wahlström
Enhetschef
08-5191 85 80

Anna Ahlm
Utredare
08-5191 85 52

Carolina Andersson
Utredare
08-5191 82 55

Lisa af Edholm
Utredare
08-5191 85 68

Mathilda Fält Zaar
Utredare
08-5191 85 41

Louise Hoffman Borgö
Utredare
08-5191 85 43

Hanna Sofia Johansson
Utredare
08-5191 85 63

Jacob Kurkiala
Utredare
08-5191 85 54

Cathrine Mellander Backman
Utredare
08-5191 85 44

Josefina Selin
Utredare
08-5191 85 53

Erica Tenevall (Tjänstledig t.o.m 2020-07-01)
Utredare
08-5191 85 42

Maria Wikman
Utredare
Världsarv, Nordiskt samarbete
08-5191 80 22

Enheten för utvärdering

Enheten ansvarar för att följa upp och analysera effekterna av kulturmiljöarbetet och att utvärdera kulturmiljömålens genomslag i andra sektorer. Vi bidrar med kunskapsunderlag för beslutsfattande och lärande i syfte att öka kulturmiljömålens genomslag.

Nikos Tsakiridis
Enhetschef
08-5191 85 05

Jonas Andersson
Utvärderare
08-5191 85 84

Annika Ghafoori
Utvärderare
08-5191 85 83

Sofia Ali
Utvärderare
08-5191 85 73

Michael Frisk
Utvärderare
08-5191 82 38

Karin Günther
Utvärderare
08-5191 85 59

Charlotte Hamilton
Utvärderare
08-5191 80 68

Anna Lihammer
Utvärderare
08-5191 80 17

Kristin Lindgren
Utvärderare
08-5191 80 48

Lena Olsson
Utvärderare
08-5191 85 76

Evelina Stadin
Utvärderare
08-5191 85 72

Jonas Widhe
Utvärderare
08-5191 85 87