Kulturmiljöavdelningen

Kulturmiljöavdelningen bidrar till en effektiv och rättssäker tillämpning av relevanta lagar och förordningar för kulturmiljöarbetet.

Kulturmiljöavdelningen arbetar för en effektiv och rättssäker tillämpning av lagar och förordningar för kulturmiljöarbetet och att finansiellt stöd till kulturmiljövård, arbetslivsmuseer, det civila samhället samt forskning bidrar till de kulturpolitiska målen. Avdelningen verkar för att de statliga kulturmiljömålen får genomslag inom andra samhällssektorer.

Riksantikvarieämbetet, Kulturmiljöavdelningen
Box 1114
621 22 Visby

Växel: 08-5191 80 00
E-post: registrator@raa.se
Fax: 08-663 35 28
Besöksadress: Storgatan 41, Östermalm, Stockholm

Kulturmiljöavdelningen finns i Stockholm och består av en ledningsfunktion samt tre enheter.

Bilda e-postadresser som fornamn.efternamn@raa.se.

Ledning och stöd

Marja-Leena Pilvesmaa

Avdelningschef
08-5191 85 90

Csaba Goszleth
Avdelningsassistent
08-5191 82 60

Sudaporn Prasertsuksom
Administrativ assistent
08-5191 80 13

Karin Wahlström
Utredare
08-5191 85 80

Enheten för förvaltningsärenden och bidrag

Enheten bereder ärenden och beslutar i enlighet med de lagar och förordningar inom vilken myndigheten är beslutande. Enheten fördelar statsbidrag och FoU medel till organisationer, projekt och forskning inom kulturarvsområdet. Enheten ansvarar också för samordning av arbetet mot kulturarvsbrott och illegal handel med kulturföremål. Det ligger också i enhetens ansvar att utveckla beslut- och handläggningsprocesser för en ökad effektivitet och rättssäkerhet. Vidare bidrar enheten med kunskap i myndighetens föreskriftsarbete samt författar vägledningar inom de för enheten relevanta områden.

Solveig McKenzie
Enhetschef
08-5191 81 77

Maria Adolfsson
Handläggare
Utförsel, export och återlämnande av kulturföremål. Kulturarvsbrott och illegal handel med kulturföremål.
08-5191 81 79

Tove Holm
Handläggare
Bidrag till kulturarvsarbete
08-5191 80 16

Oiva Isola
Handläggare
Statliga byggnadsminnen, stöd och vägledning 3 kap KML byggnadsminnen
08-5191 82 46

Sofia Kahl
Handläggare
Kulturarvs-IT
Bidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet
Fyndfördelning
08-5191 89 23

Kersti Lilja
Handläggare
Statliga byggnadsminnen
08-5191 85 35

Jennifer Martin Schuch
Bidrag till forskning och utveckling
Handläggare
08-5191 85 32

Tina Mathiesen
Handläggare
Riksintressen
08-5191 85 36

Måns Pedersen
Handläggare
Utförsel, export och återlämnande av kulturföremål. Kulturarvsbrott och illegal handel med kulturföremål.
08-5191 81 70

Julia Rolandsdotter
Handläggare
Statliga utställningsgarantier
Kulturmiljövårdsanslaget
08-5191 85 34

Mattias Rydman
Webbredaktör
08-5191 85 39

Hedvig Schönbäck
Handläggare
Bidrag till forskning och utveckling
08-5191 82 57

Anna Östling
Handläggare
KMV-bidraget
08-5191 85 31

Erika Sjöberg  
Utredare
08-5191 8520

Johan Aspfors
Handläggare
08-5191 8538

Michel Carlsson
Specialist

Enheten för kulturmiljöintegrering

Enheten arbetar för att de nationella målen för det statliga kulturmiljöarbetet i ökad grad integreras i en hållbar samhällsutveckling. Enheten ansvarar även för det löpande världsarvsarbetet samt världsarvsarbetets internationella aktiviteter. Samverkan med andra myndigheter, regioner och Svenska kyrkan är central del av verksamheten.

Rikard Sohlenius
Enhetschef
08-5191 85 98

Carolina Andersson
Utredare
08-5191 82 55

Hugo Larsson
Utredare
08-5191 81 82

Cissela Genetay
Utredare
Kulturhistorisk värdering och urval. Vattenanknutna kulturmiljöer.
08-5191 81 51

Alexander Gill
Utredare
Uppdragsarkeologi, marinarkeologi.
08-5191 81 74

Leif Gren
Utredare
Landskapsfrågor, landskapskonventionen, skogsfrågor, immateriellt kulturarv. Fornlämningsfrågor.
08-5191 80 10

Charlotte Hamilton
Utredare
08-5191 80 68

Anders Hedlund
Utredare
Transport- och infrastrukturplanering, fysisk planering och miljöpolitik. Samhällsplanering riksintressen. Landskapskonventionen. Hållbar stadsutveckling. Vattenförvaltning.
08-5191 85 89

Louise Hoffman Borgö
Utredare
08-5191 85 43

Mikael Jakobsson
Utredare
Skogsfrågor, fornlämningsfrågor, inventeringskompetens
08-5191 83 25

Cathrine Mellander Backman
Utredare
08-5191 85 44

Håkan Slotte
Utredare
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), samhällsplanering, Landskap, vindkraft. Grön infrastruktur, Ekosystemtjänster.
08-5191 81 71

Eva Dahlström Rittsél
Utredare
08-5191 8181

Maria Wikman
Utredare
08-5191 80 22

Elene Negussie 
Utredare
08-5191 85 25

Erik Törnlund  
Utredare
08-5191 85 26

Francisca Herodes
Utredare
08-5191 85 24

Maja Flygt (Tjänstledig t.o.m 2020-05-10)

Enheten för utredning och analys

Enheten ansvarar för att utvärdera det statliga kulturmiljöarbetet och förutsättningarna för att med tillgängliga styrmedel, inom utpekade politikområden, uppnå målsättningar för kulturarv och -miljö. Enheten ansvarar också för att sammanställa kulturmiljöstatistik och leverera till de myndigheter som efterfrågar sådan. Enheten ansvarar för tillsyn i enlighet med förordningen om statliga byggnadsminnen, för överinseende i enlighet med Kulturmiljölagen och för uppsikt av kulturmiljövårdens riksintressen i enlighet med Miljöbalken.

Anna Lihammer
Tf. Enhetschef,
08-5191 80 17

Anna Ahlm
Utredare
08-5191 85 52

Jonas Andersson
Utredare
08-5191 85 84

Sofia Ali
Utredare
08-5191 85 73

Michael Frisk
Utredare
08-5191 82 38

Mathilda Fält Zaar
Utredare
08-5191 85 41

Jacob Groundstroem
Utredare
08-5191 85 54

Karin Günther
Utredare
08-5191 85 59

Katrin Nilsson Taylor
Utredare
08-5191 85 62

Lena Olsson
Utredare
08-5191 85 76

Josefina Selin
Utredare
08-5191 85 53

Evelina Stadin
Utredare
08-5191 85 72

Erica Tenevall 
Utredare
08-5191 85 42

Jonas Widhe
Utredare
08-5191 85 87

Katarina Fehler 
Utredare
08-5191 85 78

Nikos Tsakiridis
tjänstledig

Lisa af Edholm (Föräldraledig t.o.m. 2021-01-01)
Utredare