Representanter från Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen i Kalmar län diskuterar pågående revideringsarbete i Borgholms kommun. Foto: ( CC BY)

Riksintressen för kulturmiljövården

Bruksmiljöer, stadskärnor, äldre brukningslandskap och efterkrigstidens bebyggelse är exempel på riksintressen för kulturmiljövården. Genom tydliga exempel på olika historiska verksamheter och processer ska riksintresseområdena tillsammans avspegla hela landets historia.

Vem ansvarar för kulturmiljövårdens riksintressen?

  • Riksantikvarieämbetet har den nationella uppsikten. Vi fattar också beslut om revideringar och om nya områden ska komma till eller om områden ska utgå.
  • Länsstyrelsen har den regionala uppsikten och tar även fram förslag till revideringar.
  • Boverket har den allmänna uppsikten över hushållningen med mark- och vattenområden.
  • Kommunen ska i översiktsplanen ange hur riksintressena ska tillgodoses.

Riksintressen för kulturmiljövård regleras av 3 kap 6 § miljöbalken:

miljöbalken (1998:808)

I hushållsförordningen hittar du ansvarsfördelningen mellan de olika myndigheterna:

förordningen om hushållning med mark och vattenområden (SFS 1998:896).

Länsstyrelsen har information om riksintressen enligt 4 kap miljöbalken:

miljöbalken (1998:808)

 

Boverket har mer information om riksintressen