Riksintressen för kulturmiljövården

Riksintressen för kulturmiljövården enligt miljöbalkens 3 kap ska avspegla landets historia och utgörs bland annat av jordbruksbyar, stadskärnor, arbetarbostäder, 1900-talets förorter, gruvor, förhistoriska gravfält och moderna kyrkor. De är mycket varierande till såväl till storlek som kulturhistoriskt innehåll.

Riksintressen enligt 4 kap miljöbalken

Nationalstadsparken i Stockholm (7§), kustområdet i Halland samt Vindelådalen i Västerbotten (§2) är exempel på områden som i sin helhet är av riksintresse med hänsyn till deras natur- och kulturvärden enligt miljöbalkens 4 kap. Information om dessa riksintressen hittar du hos länsstyrelsen.

Myndigheternas ansvar

Ansvarsfördelningen mellan de olika myndigheterna framgår av förordningen om hushållning med mark och vattenområden (SFS 1998:896). Riksantikvarieämbetet bedömer om ett område är av riksintresse för kulturmiljövården. Områden av riksintresse pekas ut i en process där både statliga centrala myndigheter som länsstyrelser och kommuner är delaktiga. De utpekade riksintressena ska hanteras i kommunernas översiktsplanering och i det arbetet är det länsstyrelsen som företräder de statliga intressena i dialog med kommunen.

Se även Boverkets och Naturvårdsverkets information om riksintressen i länkarna nedan: