Årsta skog och höghusen i Johanneshov.

Riksintressen för kulturmiljövården

Riksintressen för kulturmiljövården enligt miljöbalkens 3 kap ska avspegla landets historia och utgörs bland annat av jordbruksbyar, stadskärnor, arbetarbostäder, 1900-talets förorter, gruvor, förhistoriska gravfält och moderna kyrkor. De är mycket varierande till såväl till storlek som kulturhistoriskt innehåll.

Riksintressen enligt 4 kap miljöbalken

Nationalstadsparken i Stockholm (7§), kustområdet i Halland samt Vindelådalen i Västerbotten (§2) är exempel på områden som i sin helhet är av riksintresse med hänsyn till deras natur- och kulturvärden enligt miljöbalkens 4 kap. Information om dessa riksintressen hittar du hos länsstyrelsen.

Myndigheternas ansvar

Hanteringen av riksintressen är en angelägenhet för både stat och kommun. Ansvarsfördelningen mellan de olika myndigheterna framgår av förordningen om hushållning med mark och vattenområden (SFS 1998:896). Enligt förordningen är det Riksantikvarieämbetet som bedömer om ett område är av riksintresse för kulturmiljövården. Områden av riksintresse pekas ut i en process där såväl statliga centrala myndigheter som länsstyrelser och kommuner är delaktiga. De utpekade riksintressena ska hanteras i kommunernas översiktsplanering och i det arbetet är det länsstyrelsen som företräder de statliga intressena i dialog med kommunen.

Bakgrund

Urvalet av riksintressen har en förhistoria som går tillbaka till den fysiska riksplaneringen som initierades av Olof Palme på 1960-talet. Det nuvarande urvalet gjordes dock till största delen 1987 i samband med tillkomsten av naturresurslagen (NRL), då begreppet riksintresse fick en juridisk innebörd. Urvalet av kulturmiljövårdens riksintressen togs fram i samverkan mellan Riksantikvarieämbetet, länsstyrelser, museer och kommuner. Naturresurslagens bestämmelser om områden av riksintresse har arbetats in i kapitel 3 och 4 i miljöbalken, som trädde i kraft i januari 1999.

Läs mer i Handbok för kulturmiljövårdens riksintressen

Se även Boverkets och Naturvårdsverkets information om riksintressen i länkarna nedan: