Riksantikvarieämbetets organisation

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet med verksamhet i Visby, Stockholm och Tumba. Vi bedriver även verksamhet vid våra besöksmål i Glimmingehus och Gamla Uppsala.

Vi är organiserade i fem avdelningar med olika verksamhetsområden och verksamhetsansvar samt en stab som stödjer ledningen och ansvarar för frågor som rör myndighetens övergripande inriktning. Vi är ca 270 anställda som utgör ca 240 årsarbetskrafter. Läs mer om Riksantikvarieämbetet.

Verksledning

Verksledningen består av riksantikvarie Lars Amréus och överantikvarie Knut Weibull.

Lars Amréus

Lars Amréus, riksantikvarie.
Foto: (CC BY)

Lars Amréus är riksantikvarie och myndighetschef för Riksantikvarieämbetet. Aktuella uppdrag är att vara ledamot i styrelsen för SIDA, ledamot i insynsrådet för Länsstyrelsen Gotland, ledamot i styrelsen för Stiftelsen för Föremålsvård i Kiruna, samt ledamot i H.M. Konungens råd för mark- och byggnadsfrågor. Lars Amréus är även under 2019-2020 ordförande för det europeiska riksantikvariesamarbetet.

Lars Amréus har en fil. kand. med arkeologi som huvudämne och har arbetat med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor i 25 år, bland annat i Regeringskansliet och som överintendent och chef för Statens historiska museer.

Knut Weibull

Knut Weibull, överantikvarie
Foto: (CC BY)

Knut Weibull är överantikvarie och ställföreträdande riksantikvarie vid Riksantikvarieämbetet. Aktuella uppdrag är att vara ledamot i Svenska Unescorådet och i styrelsen för Prins Eugens Waldemarsudde.

Knut Weibull är jurist och har en lång erfarenhet av arbete inom Regeringskansliet, bland annat som expeditions- och rättschef.

Insynsråd

Vid sidan av verksledningen finns ett rådgivande organ, ett insynsråd, med ledamöter som utses av regeringen. De ska utöva insyn i verksamheten och ge myndighetschefen råd.

Följande personer ingår i Riksantikvarieämbetets insynsråd från den 1 maj 2019 till och med den 31 december 2021.

  • Terese Bengard, verksamhetschef
  • Emina Kovacic, stadsarkitekt
  • Clara Nyström, kommunantikvarie
  • Jonas Walker, kultur- och fritidsdirektör
  • Joakim Wehlin, arkeolog
  • Clara Åhlvik, kulturstrateg

Staben

Staben arbetar med övergripande strategiska och långsiktiga frågor, som till exempel omvärldsanalys och verksamhetsstrategi. Staben samordnar också Riksantikvarieämbetets internationella uppdrag och fungerar som stöd för verksledningen.

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen utgörs av stödfunktioner som ekonomi, personal, juridik, service, IT och växel. Avdelningen utvecklar och samordnar myndighetens administrativa stöd och styrsystem.

Avdelningen för arkiv och bibliotek

Avdelningen arbetar med informationsförsörjning genom myndighetens arkiv och bibliotek. Publik verksamhet bedrivs vid besöksmålen Glimmingehus och Gamla Uppsala museum. Svensk Museitjänst (SMT) hyr ut föremålsarkiv och tillhandahåller vissa museitjänster.

Informationsavdelningen

Informationsavdelningen arbetar med göra information om kulturarvet tillgängligt och användbart samt arbetar med myndighetens interna och externa kommunikation.

Det innebär att utveckla och erbjuda exempelvis tjänster för insamling, förvaltning, användning och analys av analog och digital information om kulturarvet.

Kulturmiljöavdelningen

Kulturmiljöavdelningen utvecklar och hanterar kunskaper och styrmedel för kulturarvets tillvaratagande i olika samhällsprocesser. Avdelningen utvecklar kunskaper, perspektiv, argument, metoder och styrmedel för att i olika samhällsprocesser förankra kulturarvets betydelse för en hållbar samhällsutveckling.

Kulturvårdsavdelningen

Kulturvårdsavdelningen är ett kunskapscentrum för långsiktig förvaltning och bevarande av kulturarvet. Avdelningen ansvarar för att samordna, förmedla och utveckla kunskap till stöd för kulturarvsförvaltning inom landskapsvård och kulturmiljövård samt samlingsförvaltning och utställningar vid museer. Avdelningen ansvarar även för myndighetens arbete med katastrofberedskap och restvärdesräddning, klimatanpassning samt konserveringsvetenskap. Dessutom ansvarar avdelningen för utveckling av nya metoder och tekniker inom kulturarvsförvaltning, och driver för detta ett kulturarvslaboratorium och en utställningsverkstad. Avdelningen ansvarar även för myndighetens runforskning.

Kontakt

Under Kontakta oss hittar du personer som arbetar hos oss och kontaktuppgifter för hur du når oss.

Organisationsschema

RAA-organisationsschema 2019

Kommentar: Under avdelningen Arkiv och bibliotek finns också besöksmålen Glimmingehus i Skåne och Gamla Uppsala museum i Uppsala. Även Svensk Museitjänst (SMT), som ligger i Tumba, tillhör avdelningen Arkiv och bibliotek.