Riksantikvarieämbetets organisation

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet med verksamhet i Visby, Stockholm och Tumba. Vi bedriver även publik verksamhet vid våra besöksmål i Glimmingehus och Gamla Uppsala.

Vi är organiserade i fem avdelningar med olika verksamhetsområden och verksamhetsansvar samt en stab som stödjer ledningen och ansvarar för frågor som rör myndighetens övergripande inriktning. Vi är cirka 250 anställda. Läs mer om Riksantikvarieämbetet.

Verksledning

Verksledningen består av myndighetens riksantikvarie och överantikvarie.

Riksantikvarie

Joakim Malmström, riksantikvarie
Foto: (CC BY)

Joakim Malmström är riksantikvarie och myndighetschef för Riksantikvarieämbetet sedan den 15 april 2021.

Joakim Malmström är filosofie doktor i historia och har gedigen erfarenhet av att arbeta med musei-, kulturarvs-, och forskningsfrågor i ledande positioner inom statsförvaltningen, senast som myndighetschef för Naturhistoriska riksmuseet. 

Aktuella uppdrag är att vara ledamot i Högskolan Dalarna, WWF:s förtroenderåd, Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna, Miljömålsrådet och Rådet för hållbara städer

Överantikvarie

Knut Weibull, överantikvarie
Foto: (CC BY)

Knut Weibull är överantikvarie och ställföreträdande riksantikvarie vid Riksantikvarieämbetet. Aktuella uppdrag är att vara ledamot i Svenska Unescorådet och i styrelsen för Prins Eugens Waldemarsudde.

Knut Weibull är jurist och har en lång erfarenhet av arbete inom Regeringskansliet, bland annat som expeditions- och rättschef.

Insynsråd

Vid sidan av verksledningen finns ett rådgivande organ, ett insynsråd, med ledamöter som utses av regeringen. De ska utöva insyn i verksamheten och ge myndighetschefen råd.

Följande personer ingår i Riksantikvarieämbetets insynsråd från den 1 maj 2019 till och med den 31 december 2021.

  • Terese Bengard, verksamhetschef
  • Emina Kovacic, stadsarkitekt
  • Clara Nyström, kommunantikvarie
  • Jonas Walker, kultur- och fritidsdirektör
  • Joakim Wehlin, arkeolog
  • Clara Åhlvik, kulturstrateg

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen utgörs av stödfunktioner som ekonomi, personal, juridik, service, IT och växel. Avdelningen utvecklar och samordnar myndighetens administrativa stöd och styrsystem.
Läs mer om Administrativa avdelningen

Avdelningen för arkiv och bibliotek

Avdelningen arbetar med informationsförsörjning genom myndighetens arkiv och bibliotek. Publik verksamhet bedrivs vid besöksmålen Glimmingehus och Gamla Uppsala museum. Svensk Museitjänst (SMT) hyr ut föremålsarkiv och tillhandahåller vissa museitjänster.
Läs mer om Avdelningen för arkiv och bibliotek

Avdelningen för kulturarvsutveckling

Avdelningen för kulturarvsutveckling är ett kunskapscentrum för långsiktig förvaltning och bevarande av kulturarvet. Det innebär att samordna, förmedla och utveckla kunskap till stöd för kulturarvsförvaltning inom landskapsvård och kulturmiljövård samt samlingsförvaltning och utställningar vid museer. Avdelningen ansvarar även för myndighetens arbete med katastrofberedskap och restvärdesräddning, klimatanpassning och konserveringsvetenskap samt för myndighetens runforskning. Dessutom ansvarar avdelningen för utveckling av nya metoder och tekniker inom kulturarvsförvaltning, och driver för detta ett kulturarvslaboratorium och en utställningsverkstad.
Läs mer om Avdelningen för kulturarvsutveckling

Informationsavdelningen

Informationsavdelningen arbetar med göra information om kulturarvet tillgängligt och användbart samt arbetar med myndighetens interna och externa kommunikation. Det innebär att utveckla och erbjuda exempelvis tjänster för insamling, förvaltning, användning och analys av analog och digital information om kulturarvet.
Läs mer om Informationsavdelningen

Kulturmiljöavdelningen

Kulturmiljöavdelningen utvecklar och hanterar kunskaper och styrmedel för kulturarvets tillvaratagande i olika samhällsprocesser. Avdelningen utvecklar kunskaper, perspektiv, argument, metoder och styrmedel för att i olika samhällsprocesser förankra kulturarvets betydelse för en hållbar samhällsutveckling.
Läs mer om Kulturmiljöavdelningen

Staben

Staben arbetar med övergripande strategiska och långsiktiga frågor, som till exempel omvärldsanalys och verksamhetsstrategi. Staben samordnar också Riksantikvarieämbetets internationella uppdrag och fungerar som stöd för verksledningen.
Läs mer om Staben

Organisation med avdelningar och enheter

 

Riksantikvarieämbetets organisation
Riksantikvarieämbetets organisationsschema.

Kontakt

Under Kontakta oss hittar du personer som arbetar hos oss och kontaktuppgifter för hur du når oss.