Riksantikvarieämbetets organisation

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet med verksamhet i Visby, Stockholm och Tumba. Vi bedriver även publik verksamhet vid besöksmålet Glimmingehus.

Riksantikvarieämbetet är organiserad i fem avdelningar med olika verksamhetsområden och verksamhetsansvar och vi har cirka 250 anställda. Myndigheten leds av en riksantikvarie tillsammans med en  överantikvarie.

Den 1 juli 2023 trädde en ny organisationsstruktur i kraft hos oss. Läs  bakgrunden till förändringarna i nyhet   från 28 april 2023.

Verksledning

Verksledningen består av myndighetens riksantikvarie och överantikvarie.

Den 15 mars avslutades tidigare riksantikvarie Joakim Malmströms uppdrag som riksantikvarie då han tillträdde som generaldirektör för Skolverket. Regeringen har utsett vikarierande  riksantikvarie tills en ordinarie riksantikvarie utses av regeringen:

Riksantikvarie

Porträttbild av Susanne Thedéen iklädd svart tröda och spräcklig sjal om halsen.
Susanne Thedéen.
Foto:
(CC BY)

Susanne Thedéen är vikarierande myndighetschef för Riksantikvarieämbetet sedan den 15 mars 2024. Hon är tidigare överantikvarie vid Riksantikvarieämbetet.

Susanne Thedéen är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och filosofie doktor i arkeologi från Stockholms universitet. Hon har tidigare varit länsmuseichef på Gotlands Museum och har mångårig erfarenhet från statsförvaltningen, musei- och kulturmiljöområdet.

Aktuella uppdrag är att vara styrelseordförande i Linköpings universitets styrelse och ledamot i insynsrådet för Länsstyrelsen i Gotlands län.

Överantikvarie och ställföreträdande riksantikvarie

Porträttbild av man med kortklippt rödlätt hår, i kladd svart skjorta och kavaj. Om halsen hänger en silverkedja.
Eric Fugeläng.
Foto:
(CC BY)

Eric Fugeläng är vikarierande överantikvarie för Riksantikvarieämbetet sedan den 15 mars 2024. Han är sedan tidigare även avdelningschef för Museiavdelningen vid Riksantikvarieämbetet.

Eric Fugeläng har en utbildningsbakgrund inom kommunikation och marknadsföring från Berghs School of Communications och Edith Cowan University. Han har mångårig erfarenhet av ledarskap inom musei- och kulturarvsområdet, bland annat som chef vid fd. Riksutställningar.

Aktuella uppdrag är att vara ledamot i Svenska Unescorådet.

Insynsråd

Vid sidan av verksledningen finns ett rådgivande organ, ett insynsråd, med ledamöter som utses av regeringen. De ska utöva insyn i verksamheten och ge myndighetschefen råd.

Riksantikvarien är ordförande i Riksantikvarieämbetets insynsråd. Därutöver ingår följande personer insynsrådet från den 1 januari 2022 till och med den 31 december 2024.

 • Terese Bengard, verksamhetschef
 • Annicka Engblom (M), kommunikatör
 • Åsa Karlsson (S), lärare
 • Emina Kovacic, stadsarkitekt
 • Per Lodenius (C), lärare
 • Jonas Walker, kommundirektör
 • Joakim Wehlin, arkeolog
 • Clara Åhlvik, utställningschef

  Våra avdelningar

   Schema som visar namnen på våra 5 avdelningar och 21 enheter.
   Riksantikvarieämbetets organisation med avdelningar och enheter från och med 2023-07-01. (PDM)

   Avdelningen för arkiv och bibliotek

   Avdelningen arbetar med informationshantering och kunskapsförsörjning. Hos oss finns information om hela Sveriges kulturarv, från runstenar till byggnadsminnen. Avdelningen är central i myndighetens informationsförsörjning och ansvarar för Riksantikvarieämbetets arkiv och Vitterhetsakademiens bibliotek. Vi bedriver även pedagogisk verksamhet genom publika aktiviteter, utbildningar och visningar vid Östra stallet i Stockholm.
   Läs mer om Avdelningen för arkiv och bibliotek

   Avdelningen för digital infrastruktur

   Avdelningen ansvarar för utveckling, förvaltning, drift av myndighetens informationssystem, tekniska infrastruktur och digitala arbetsplats. Vi utvecklar och förvaltar egna informationssystem och ett tiotal olika söktjänster, däribland Fornsök, Kringla och Arkivsök. Vi ser till att säkerhet och stabil drift upprätthålls både i myndighetens interna system och publika söktjänster.
   Läs mer om Avdelningen för digital infrastruktur

   Avdelningen för verksamhetsstöd

   Avdelningen ansvarar för myndighetens verksamhetsstyrning, planering och ledningsstöd samt för det centrala stödet till Riksantikvarieämbetets övriga avdelningar.  Vi samordnar även arbetet med statliga myndigheter, länsstyrelser och museer, myndighetens internationella arbete och FoU-frågor samt arbetet med funktionshinderfrågor med anknytning till kulturlandskap, kulturmiljöer, kulturföremål och museer.   
   Läs mer om Avdelningen för verksamhetsstöd

   Kulturmiljöavdelningen

   Kulturmiljöavdelningen utvecklar och förvaltar kunskaper, perspektiv, argument, metoder och styrmedel, samt tillgängliggör digital kulturhistorisk information, så att kulturmiljöintresset kan tillgodoses i utvecklingen och användningen av den fysiska miljön. Avdelningen följer och stödjer också kulturmiljöarbetet i landet.
   Läs mer om Kulturmiljöavdelningen

   Museiavdelningen

   Museiavdelningen främjar utveckling och samverkan på museiområdet och agerar pådrivande och stödjande i frågor som rör kulturföremål och museers arbete med att bevara, använda och utveckla kulturarv.
   Läs mer om Museiavdelningen

   När du vill veta mer

   Läs gärna mer om Riksantikvarieämbetet och vad vi gör

   Vill du komma i kontakt med oss kan du läsa mer under Kontakta oss.