Riksantikvarieämbetets organisation

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet med verksamhet i Visby, Stockholm och Tumba. Vi bedriver även publik verksamhet vid besöksmålet Glimmingehus.

Vi är organiserade i fem avdelningar med olika verksamhetsområden och verksamhetsansvar samt en stab som stödjer ledningen och ansvarar för frågor som rör myndighetens övergripande inriktning. Vi är cirka 250 anställda.

Verksledning

Verksledningen består av myndighetens riksantikvarie och överantikvarie.

Riksantikvarie

Joakim Malmström, riksantikvarie
Foto: (CC BY)

Joakim Malmström är riksantikvarie och myndighetschef för Riksantikvarieämbetet sedan den 15 april 2021.

Joakim Malmström är filosofie doktor i historia och har gedigen erfarenhet av att arbeta med musei-, kulturarvs-, och forskningsfrågor i ledande positioner inom statsförvaltningen, senast som myndighetschef för Naturhistoriska riksmuseet. 

Aktuella uppdrag är att vara ledamot i Högskolan Dalarna, WWF:s förtroenderåd, Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna, Miljömålsrådet och Rådet för hållbara städer.

Överantikvarie

Porträttbild av Susanne Thedéen iklädd svart tröda och spräcklig sjal om halsen.
Susanne Thedéen, överantikvarie.
Foto:
(CC BY)

Susanne Thedéen är överantikvarie och ställföreträdande myndighetschef för Riksantikvarieämbetet sedan den 20 april 2022.

Susanne Thedéen är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och filosofie doktor i arkeologi från Stockholms universitet. Hon har tidigare varit länsmuseichef på Gotlands Museum och har mångårig erfarenhet från statsförvaltningen, musei- och kulturmiljöområdet.

Aktuella uppdrag är att vara ledamot i Linköpings universitet.

Insynsråd

Vid sidan av verksledningen finns ett rådgivande organ, ett insynsråd, med ledamöter som utses av regeringen. De ska utöva insyn i verksamheten och ge myndighetschefen råd.

Riksantikvarien är ordförande i Riksantikvarieämbetets insynsråd. Därutöver ingår följande personer insynsrådet från den 1 januari 2022 till och med den 31 december 2024.

 • Terese Bengard, verksamhetschef
 • Annicka Engblom (M), kommunikatör
 • Åsa Karlsson (S), lärare
 • Emina Kovacic, stadsarkitekt
 • Per Lodenius (C), lärare
 • Jonas Walker, kommundirektör
 • Joakim Wehlin, arkeolog
 • Clara Åhlvik, utställningschef

  Administrativa avdelningen

  Administrativa avdelningen utgörs av stödfunktioner som ekonomi, personal, juridik, service, IT och växel. Avdelningen utvecklar och samordnar myndighetens administrativa stöd och styrsystem.
  Läs mer om Administrativa avdelningen

  Avdelningen för arkiv och bibliotek

  Avdelningen arbetar med informationsförsörjning genom myndighetens arkiv och bibliotek samt bedriver publik verksamhet vid besöksmålet Glimmingehus. Svensk Museitjänst (SMT) hyr ut föremålsarkiv och tillhandahåller vissa museitjänster.
  Läs mer om Avdelningen för arkiv och bibliotek

  Avdelningen för kulturarvsutveckling

  Avdelningen för kulturarvsutveckling är ett kunskapscentrum för långsiktig förvaltning och bevarande av kulturarvet. Det innebär att samordna, förmedla och utveckla kunskap till stöd för kulturarvsförvaltning inom landskapsvård och kulturmiljövård samt samlingsförvaltning och utställningar vid museer. Avdelningen ansvarar även för myndighetens arbete med katastrofberedskap och restvärdesräddning, klimatanpassning och konserveringsvetenskap samt för myndighetens runforskning. Dessutom ansvarar avdelningen för utveckling av nya metoder och tekniker inom kulturarvsförvaltning, och driver för detta ett kulturarvslaboratorium och en utställningsverkstad.
  Läs mer om Avdelningen för kulturarvsutveckling

  Informationsavdelningen

  Informationsavdelningen arbetar med göra information om kulturarvet tillgängligt och användbart samt arbetar med myndighetens interna och externa kommunikation. Det innebär att utveckla och erbjuda exempelvis tjänster för insamling, förvaltning, användning och analys av analog och digital information om kulturarvet.
  Läs mer om Informationsavdelningen

  Kulturmiljöavdelningen

  Kulturmiljöavdelningen utvecklar och hanterar kunskaper och styrmedel för kulturarvets tillvaratagande i olika samhällsprocesser. Avdelningen utvecklar kunskaper, perspektiv, argument, metoder och styrmedel för att i olika samhällsprocesser förankra kulturarvets betydelse för en hållbar samhällsutveckling.
  Läs mer om Kulturmiljöavdelningen

  Staben

  Staben arbetar med övergripande strategiska och långsiktiga frågor, som till exempel omvärldsanalys och verksamhetsstrategi. Staben samordnar också Riksantikvarieämbetets internationella uppdrag och fungerar som stöd för verksledningen.
  Läs mer om Staben

  Organisation med avdelningar och enheter

  Riksantikvarieämbetets organisationsschema.

  Kontakt

  Under Kontakta oss hittar du personer som arbetar hos oss och kontaktuppgifter för hur du når oss.

  Läs gärna mer om Riksantikvarieämbetet och vad vi gör här.