Organisation

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet med verksamhet i Visby, Stockholm och Tumba. Vi bedriver även verksamhet vid våra besöksmål i Glimmingehus och Gamla Uppsala. Utöver verksledningen är vi organiserade i sex avdelningar med olika verksamhetsområden och verksamhetsansvar.

Verksledning

Verksledningen består av riksantikvarie Lars Amréus och överantikvarie Knut Weibull.

Insynsråd

Insynsrådets ledamöter utses av regeringen. De ska utöva insyn i verksamheten och ge myndighetschefen råd.

Följande personer ingår i insynsrådet från den 1 januari 2017 till och med den 31 december 2018.

  • Jonas Walker, kulturchef i Sundsvall
  • Kerstin Smeds, professor i museologi vid Umeå universitet
  • Karin Perers, samhällsvetare
  • Annika Sjöberg, verkställande direktör
  • Hans Ruin, professor i filosofi vid Södertörns högskola
  • Rani Kasapi, kulturchef Botkyrka kommun

Riksantikvarien är självskriven ordförande i rådet.

 

Staben

Staben arbetar med övergripande strategiska och långsiktiga frågor, som till exempel omvärldsanalys och verksamhetsstrategi. Staben samordnar också Riksantikvarieämbetets internationella uppdrag och fungerar som stöd för verksledningen.

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen utgörs av stödfunktioner som ekonomi, personal, juridik, service, IT och växel. Avdelningen utvecklar och samordnar myndighetens administrativa stöd och styrsystem.

Kulturmiljöavdelningen

Kulturmiljöavdelningen utvecklar och hanterar kunskaper och styrmedel för kulturarvets tillvaratagande i olika samhällsprocesser. Avdelningen utvecklar kunskaper, perspektiv, argument, metoder och styrmedel för att i olika samhällsprocesser förankra kulturarvets betydelse för en hållbar samhällsutveckling.

Informationsavdelningen

Informationsavdelningen arbetar med göra information om kulturarvet tillgängligt och användbart samt arbetar med myndighetens interna och externa kommunikation.

Det innebär att utveckla och erbjuda exempelvis tjänster för insamling, förvaltning, användning och analys av analog och digital information om kulturarvet.

Avdelningen för arkiv och bibliotek

Avdelningen arbetar med informationsförsörjning genom myndighetens arkiv och bibliotek. Publik verksamhet bedrivs vid besöksmålen Glimmingehus och Gamla Uppsala museum. Svensk Museitjänst (SMT) hyr ut föremålsarkiv och tillhandahåller vissa museitjänster.

Kulturvårdsavdelningen

Kulturvårdsavdelningen utvecklar kunskaper och samordnar kunskapsutvecklingen för förvaltningen av kulturarvet. Avdelningen ska verka för en god förvaltning av föremål, inventarier, byggnader, anläggningar, fornlämningar och landskap.

Dela sidan på