K-samsök loggaLogotyp K-samsök

K-samsök

K-samsök, Swedish Open Cultural Heritage (SOCH) på engelska, är en webbservice för tillämpningar som vill hämta kulturarvsdata från institutioner och andra aktörer med kulturarvsinformation.

Informationen om K-samsök är under översyn.

K-samsök fungerar som en kopplingsdosa mellan institutionernas databaser och de institutioner, företag, enskilda och föreningar som vill använda informationen i egna tillämpningar (t ex på webbplatser eller i mobila lösningar). Vi vill att det ska bli enklare för fler att få tillgång till och dra nytta av all museiinformation som finns samlad i en lång rad databaser runt om i Sverige!

K-samsök är ett verktyg för minnesinstitutioner att tillgängliggöra sin data för en bredare publik. Informationen skördas upp till K-samsök och sparas ner i ett index. Via ett öppet API (Application Programming Interface) kan utvecklare bygga e-tjänster mot olika målgrupper.

Teknisk specifikation

  • Solr är ett Java opensourcepaket som används som indexeringsmotor. Den ger möjlighet till vidareutveckling och till att köra K-samsök på flera samtidiga maskiner om det skulle behövas.
  • postgreSQL används som databas och används endast vid skördning av data och vid omindexering. I normal drift är det bara Solr-indexet som används för objektdata. Data om institutioner och deras tjänster finns dock bara i databasen.
  • Java är programspråket för all K-samsöksrelaterad utveckling utom de portar som används i Microsoft-miljö (som är utvecklade i .Net och C#).
  • OAI-PMH är överföringsprotokollet från biblioteksvärlden som används för att skörda data från lokala portarna till centralnoden.
  • NetApp används för lagring och spegling av indexet.

Lokala portar

En s.k. lokal port installeras i databasen hos respektive institution som möjliggör skördning. Det finns två grundkodspaket, ett för Java- och ett för Microsoft-miljö, som går att anpassa för olika system så att dessa kan leverera data till K-samsök. Idag finns det portar mot museisystemen Primus, Carlotta, Sofie och MuseumPlus.

Rättigheter till metadata och innehåll

I K-samsök skiljer vi på metadata (dvs. all textdata) och innehåll (t.ex. digitala bilder eller böcker). Metadata märks upp med Creative Commons Zero (CC0). K-samsök stödjer möjligheten att märka upp innehåll med Creative Commons-licenser (plus Public Domain Mark och CC0) för att tydliggöra mot utvecklare och slutanvändare vad man får och inte får göra med material som det finns länkar till via K-samsök. Detta regleras av en rättighetsmodell.

Avtal

Det har tagits fram ett avtal som informationsförvaltarna ska skriva på och som reglerar rollfördelning och ansvar. Användningen av API:et regleras via användarvillkor som godkänns av respektive utvecklare.

Europeana

K-samsök är nationell aggregator för leverans av data till Europeana. Valda delar av innehållet i K-samsök levereras till Europeana. Denna metadata ska vara fri att använda i linje med Europeanas kommande nya avtal för att kunnat tillgängliggöras som Linked open data.

Förvaltning

K-samsök förvaltas enligt Riksantikvarieämbetets förvaltningsmodell. I denna ingår en intern styrgrupp och förvaltningsgrupp. Utöver detta finns det en extern förvaltningsgrupp som består av systemförvaltarna för systemen/institutionerna som levererar data. Syftet med den externa förvaltningsgruppen är att bereda frågor, sprida information, fånga upp önskemål kring utveckling samt att vara ambassadörer mm.

K-samsök är nationell aggregator för att leverera data till Europeana. Företräder du en institution som vill leverera data till K-samsök och/eller Europeana? Kontakta oss så svarar vi på dina frågor.

Kontakt: ksamsok@raa.se

Dela sidan på