GDPR: Så behandlar vi personuppgifter

Den 25 maj 2018 infördes Dataskyddsförordningen för hantering av personuppgifter, även kallad GDPR. På dessa sidor har vi samlat information om varför och vilka uppgifter vi hanterar i olika sammanhang.

Enligt dataskyddsförordningen – Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 – ska Riksantikvarieämbetet lämna följande information när vi samlar in personuppgifter:

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Riksantikvarieämbetet.
Telefon: 08-5191 80 00, e-post: registrator@raa.se
Besöksadress Stockholm: Storgatan 41, 114 55 Stockholm
Besöksadress Visby: Artillerigatan 33A, 621 38 Visby
All post till postadress: Box 1114, 621 22 Visby

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud hos Riksantikvarieämbetet är Sofia Kullman. Kontakta henne på telefon 08-5191 81 21 eller via e-post på dataskyddsombud@raa.se

Ändamål och laglig grund

Det lagliga stödet för myndighetens behandling är i huvudsak artikel 6.1.e i EU:s dataskyddsförordning. Där anges det att behandling är laglig om den är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning. Riksantikvarieämbetet behandlar personuppgifter med anledning av myndighetens uppdrag från regeringen vilket utgör ett allmänt intresse och innebär ett ansvar för frågor om kulturarvet. Ansvaret omfattar i första hand frågor om kulturlandskap, kulturmiljöer, kulturföremål och museer. Den myndighetsutövning myndigheten hanterar är att besluta om statliga bidrag, tillstånd, ersättningar och garantier inom myndighetens verksamhetsområde.

Så behandlar vi personuppgifter för:

Myndigheten behandlar även vissa personuppgifter med stöd av artikel 6.1.b i EU:s dataskyddsförordning. Denna behandling är nödvändig för att fullgöra ett avtal eller vid ingående av ett avtal. Med stöd av denna artikel behandlar myndigheten personuppgifter med anledning av anställningsavtal, leverantörsavtal eller avtal med de som köper tjänster av myndigheten.

Information om hur personuppgifter behandlas för anställda vid Riksantikvarieämbetet.

Den tredje lagliga grunden för myndighetens behandling av personuppgifter är den som gäller behandling som är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktese som åvilar Riksantikvarieämbetet, se artikel 6 c) i EU:s dataskyddsförordning. Detta omfattar behandling med anledning av att vi uppger upphovsmannen till ett fotografi.

Behandling av personuppgifter ur Riksantikvarieämbetets e-arkiv i söktjänsten Arkivsök

Den som vill ha en uttömmande beskrivning av myndighetens personuppgiftsbehandlingar kan kontakta dataskyddsombudet.

Mottagare av personuppgifterna

Myndighetens databaser med kulturhistorisk information är publika. I den mån det finns personuppgifter i dessa kan allmänheten ta del av dem.

Myndigheten lyder under offentlighetsprincipen. Detta innebär att den som önskar får ta del av myndighetens allmänna handlingar på papper och därmed även eventuella personuppifter i dessa.

Övriga mottagare av personuppgifter är myndighetens anställda och de organisationer som myndigheten samarbetar med.

För mer detaljerad information, kontakta dataskyddsombudet.

Lagring av personuppgifter

Uppgifterna bevaras i de flesta fall i enlighet med bestämmelser i arkivlagen. Vissa uppgifter gallras enligt särskilda gallringsföreskrifter.

När det gäller behandling av personuppgifter som inte ingår i allmänna handlingar anger myndighetens register hur länge lagring får ske. Med register avses det register som myndigheten ska upprätta enligt artikel 30 i EU:s dataskyddsförordning.

Den registrerades rättigheter

Du har rätt att hos Riksantikvarieämbetet få information om vilka uppgifter som behandlas om dig. Du har också möjlighet att begära att personuppgifterna rättas eller raderas, göra en invändning mot behandlingen eller begära en begränsning av behandlingen. När det gäller personuppgifter om dig som lämnats av annan har du rätt att få veta varifrån uppgifterna kommer och om de har sitt ursprung ur allmänt tillgängliga källor.

Du har rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY (som tidigare hette Datainspektionen) och klaga på Riksantikvarieämbetets behandling av dina personuppgifter.

För att kunna söka efter eventuella personuppgifter om dig som kan finnas registrerade hos Riksantikvarieämbetet kan du kontakta vårt dataskyddsombud genom att fylla i vårt kontaktformulär och besvara några enkla frågor: Begäran om tillgång till eventuella personuppgifter