Från utställningen Guerrilla Girls – feminism, fakta och fuskpäls på Västerås konstmuseum. Foto: ( CC BY)

Museilagen

Museilagen infördes 2017 och är den första samlande lagen för museiområdet i Sverige.

Museilagen (2017:563) kan beskrivas som en ramlag som reglerar kvalitativa aspekter av museernas verksamheter rörande kunskapsuppbyggnad, publik verksamhet och samlingsförvaltning, samverkan och rollfördelningen mellan museerna och huvudmännen samt mellan museerna och publiken.

Lagen omfattar inte alla museer, utan det allmänna museiväsendet, definierat som att det allmänna har ett betydande inflytande. Det innebär att följande museiformer omfattas: Statliga museer, regionala museer och kommunala museer, samt andra museer i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än hälften av ledamöterna är utsedda av stat, kommun eller region/landsting.

Ramverk för utveckling och ansvarförhållanden

Museilagen bildar ett generellt ramverk för de allmänna museerna med betoning på; ändamål, samlingsverksamhet, kunskapsuppbyggnad, publikt arbete samt samverkan.

Lagen reglerar också ansvarsförhållanden mellan huvudmän och museer och mellan museer och publik. Museilagen lyfter fram museernas betydelse för bildning, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning samt museernas ansvar för kunskap, allsidighet, öppenhet och för att aktivt förvalta samlingarna. Den fastställer också allas rätt att kunna ta del av museiverksamheten.

Läs mer om Museilagen (2017:563) på Riksdagens webbplats

Samlande effekt för museerna

Riksantikvarieämbetet har ingen föreskriftsrätt gällande Museilagen. Men 2018, bara ett halvår efter lagens införande, fick myndigheten i uppdrag av regeringen att i dialog med museernas branschorganisation, Sveriges Museer, följa och redovisa hur museilagen tillämpas.

Vi valde att göra en ”nollmätning” för att skapa en grund för att kunna följa upp de områden som museilagen reglerar och se förändringar över tid. Delar av undersökningen gjordes i samarbete med Statistiska centralbyrån och uppdraget redovisades till regeringen våren 2019.

Riksantikvarieämbetet kunde i sin utredning konstatera att den då nya museilagen har fått en tydlig samlande effekt för museerna. Inte minst bidrar lagen till en samlad diskussion om museernas verksamheter och förutsättningar.

Här kan du läsa mer om uppföljningen: Den nya museilagen har haft en samlande verkan (2019)

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: