Vårt miljöarbete

Riksantikvarieämbetet har ett miljöledningssystem som tar hänsyn till vår miljöpåverkan på ett systematiskt sätt.

Riksantikvarieämbetet omfattas av förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter och har ett miljöledningssystem som tar hänsyn till verksamhetens direkta och indirekta miljöpåverkan på ett systematiskt sätt.

Ta gärna del av en liten informationsfilm om Riksantikvarieämbetets miljöarbete. Den ger en överblick över hur vi arbetar med miljö inom verksamheten. Filmen är 3 minuter och 23 sekunder lång.

Nedan finns även en beskrivning av de olika delarna samt länkar till de senaste redovisningarna av vårt miljöarbete.

 

Miljöledning

Miljöledning är ett verktyg för ett systematiskt miljöarbete som bygger på en kontinuerlig process att identifiera, planera, genomföra, följa upp och förbättra miljöarbetet.  I förordningen stadgas att statliga myndigheter ska ha ett miljöledningssystem där den miljöpåverkan som myndighetens interna och externa verksamhet kan ge upphov till har klarlagts i en miljöutredning.

Miljöutredning

Under 2020 genomförde Riksantikvarieämbetet en miljöutredning för att kartlägga myndighetens miljöpåverkan samt relevant miljölagstiftning. Miljöutredningen beskriver nuläget och ger förslag på förbättringar. Se länk nedan.

Miljöredovisning

Varje år redovisar vi vår miljöpåverkan till Naturvårdsverket och Kulturdepartementet i en miljöredovisning. Det gäller bland annat koldioxidutsläpp från våra tjänsteresor, vår energiförbrukning, pappersförbrukning, antal videokonferenser och våra miljökrav i upphandlingar. Se länk nedan.

  Direkt miljöpåverkan

   Riksantikvarieämbetets direkta miljöpåverkan är negativa eller positiva förändringar i miljön som uppkommer som ett resultat av myndighetens verksamhet, såsom resor och transporter, energianvändning vid uppvärmning och kyla av lokaler, elanvändning, pappersanvändning, kemikalieanvändning i egna laboratorier, avfallshantering samt aktiviteter som upphandling och inköp.

   Hållbar IT

   Riksantikvarieämbetet har en IT-policy där konceptet hållbar IT inkluderats. Det innebär att vi arbetar för att öka digitala hjälpmedel, ställer hållbarhetskrav på IT-utrustning och gör vår egen IT-verksamhet hållbar genom att minska energianvändning och återvinna gamla produkter.

   Hållbar upphandling

   Upphandling är ett viktigt styrmedel för att nå samhällspolitiska mål. Riksantikvarieämbetet arbetar utifrån den nationella upphandlingsstrategin där bland annat en miljömässig ansvarsfull offentlig upphandling ingår. Myndigheten ställer miljökrav i alla upphandlingar där det är tillämpligt och det är möjligt ur ett kostnads- och konkurrensperspektiv.

   Indirekt miljöpåverkan

   Riksantikvarieämbetets indirekta miljöpåverkan är negativa eller positiva förändringar i miljön som uppkommer som ett resultat av att myndighetens intressenter vidtar åtgärder som en följd av myndighetens beslut, regler, bidrag, rådgivning och information samt myndighetens övriga samverkan med andra aktörer.

   2021 genomförde Riksantikvarieämbetet en rad insatser, inom ramen för myndighetens roll och uppdrag, för att bidra bland annat till generationsmålet, miljökvalitetsmålen, klimatanpassning och målen för Agenda 2030. De insatser myndigheten genomfört förväntas bidra till flera statliga målsättningar, inte minst till miljömålens preciseringar om att den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön ska bevaras, främjas och nyttjas hållbart.

   Miljökvalitetsmålen

   Riksantikvarieämbetet verkar för att uppnå generationsmålet för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt i miljömålssystemet. Att bevara och utveckla kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena är viktigt för möjligheterna att nå flera av miljökvalitetsmålen och därmed för omställningen till ett hållbart samhälle. Läs mer om vårt arbete med hållbar samhällsutveckling och miljökvalitetsmålen här

   Klimatanpassning

   Kulturarvet påverkas av ett förändrat klimat. Klimatanpassning innebär att förebygga och begränsa effekterna av klimatförändringarna. Riksantikvarieämbetet samarbetar med andra myndigheter kring klimatfrågor och deltar även i internationella nätverk och projekt. Läs mer i vår handlingsplan – Kulturarv i ett förändrat klimat – handlingsplan för klimatanpassning 2019-2023. Mer information om arbetet med klimatanpassning här

   Agenda 2030

   Riksantikvarieämbetet har, som en av flera statliga myndigheter, fått i uppdrag av regeringen att bidra med underlag för Sveriges genomförande av FN:s Agenda 2030.

   Kulturarvsfrågorna har stor räckvidd i dagens samhälle. Riksantikvarieämbetet verkar både sektorsövergripande – i förhållande till frågor som jämställdhet, mångfald och funktionshindersanpassning – och tvärsektoriellt genom att påverka andra aktörer att verka för kulturmiljöaspekten inom ramen för deras respektive verksamheter. Detta gör att myndighetens verksamhet har bred indirekt påverkan på Sveriges genomförande av Agenda 2030.

   • Publicerad:
   • Uppdaterad:
   • Kategorier: Ej kategoriserad