Värdering och urval

Hanteringen av värderings- och urvalsfrågor utgör en central del av det dagliga kulturarvsarbetet. I takt med samhällsutvecklingen ställs nya och ökade krav på argument för kulturhistoriska värden i relation till andra intressen.

Riksantikvarieämbetet har drivit ett utvecklingsprojekt med syfte att se över, tydliggöra, stärka och nyansera arbetsprocessen kring kulturhistorisk värdering och urval.

Ett resultat av projektet är Plattform för kulturhistorisk värdering och urval.

Plattformen beskriver ett grundläggande förhållningssätt som ska ge stöd för arbetet med kulturhistorisk värdering och urval. Plattformen förordar ett reflekterande och strukturerat arbetssätt där olika moment i värderings- och urvalsprocessen medvetandegörs och redovisas, där olika faktorer som direkt och indirekt kan påverka arbetet uppmärksammas och dokumenteras samt där skilda aspekter av värdering tydliggörs och centrala begrepp förklaras i sitt sammanhang.

Utvecklingsprojektet har drivits av en intern projektgrupp som utgjorts av medarbetare med olika kompetensinriktning. En extern referensgrupp med bred representation inom kulturarvsområdet har varit knuten till projektet. Projektarbetet har varit öppet och inkluderande med löpande deltagande i ett flertal interna och externa sammanhang där värderings- och urvalsfrågor på olika sätt berörts. Plattformens förhållningssätt har presenterats för och präglats av diskussioner med flertalet medarbetare vid Riksantikvarieämbetet och ytterligare cirka 900 verksamma inom kulturarvsarbetet. Plattformen har i slutskedet av projektet behandlats efter bred remiss till 151 instanser.

Förhoppningen är att plattformen ska bidra till en samsyn på arbetsprocesser och begrepp samt tydliggöra hur kulturarv och kulturmiljöer värderas, ger förutsättningar för en mer rättssäker tillämpning av lagar och förordningar på kulturarvsområdet samt blir ett stöd för att fortlöpande utveckla arbetet med kulturhistorisk värdering och urval.

Plattformen samlar ett fåtal exempel på tillämpning av det förhållningssätt som förordas. I takt med att fler metoder och processer utvecklas med utgångspunkt i plattformen emotses fler exempel på tillämpning, från olika områden inom kulturarvsarbetet, vilka kan tillföras plattformens exempelsamling.

Arbetet med att implementera plattformens förhållningssätt fortskred efter projektet – internt vid Riksantikvarieämbetet i anslutning till pågående verksamheter och externt genom riktade informations- och utbildningsinsatser.  Läs mer under Relaterad information nedan.

 

Relaterad information Visa eller stäng