Så behandlar vi personuppgifter i enkätundersökningar

Denna informationstext förklarar hur Riksantikvarieämbetet hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som deltar i en enkätundersökning från Riksantikvarieämbetet – om vi i enkäten efterfrågar eller hanterar personuppgifter.

Riksantikvarieämbetet är mån om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt och i enlighet med dataskyddsförordningen.

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (det vill säga tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t.ex. namn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer, bild, IP-adress med mera.

Vilka personuppgifter hanterar vi, varför och hur länge?

Vi samlar in personuppgifter för att genomföra en undersökning eller en utvärdering inom ramen för Riksantikvarieämbetets uppdrag. Delvis handlar det om kontaktuppgifter för att kunna distribuera enkäten till dig, och delvis kan själva svaren du lämnar i vissa fall innebära en personuppgiftshantering. Kontaktuppgifterna diarieförs antingen i ärendet och bevaras, eller så raderas de när ärendet avslutas. Enkätsvaren lagras i högst ett år efter att de har sammanställts.

Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i den lagliga grunden uppgift av allmänt intresse.

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

De uppgifter som du lämnar i enkätverktyget när du svarar på frågorna kommer att behandlas inom ramen för undersökningen eller utvärderingen tills svaren har sammanställts i en handling. När sammanställningen är färdigställd blir denna en allmän handling som ska lämnas ut, om den inte omfattas av sekretess, till den som efterfrågar den. Var och en har möjlighet att begära att en allmän handling lämnas ut.

Riksantikvarieämbetet säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Din integritet är viktig för Riksantikvarieämbetet och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.
– Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas.
– Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
– Begära att raderas – du har rätt att begära att få dina uppgifter borttagna. Om dina uppgifter förekommer i en allmän handling kan de dock bara raderas om det finns en gallringsregel som tillåter det.

Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss, se avsnittet kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, som är tillsynsmyndighet.

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig är Riksantikvarieämbetet.
Telefon: 08-5191 80 00
E-post: registrator@raa.se

Besöksadress Stockholm:
Storgatan 41, 114 55 Stockholm
Box 1114, 621 22 Visby

Besöksadress Visby:
Artillerigatan 33A, 621 38 Visby
Box 1114, 621 22 Visby

 

Dataskyddsombud hos Riksantikvarieämbetet är verksjuristen Sofia Kullman, dataskyddsombud@raa.se