Topografiska serien

De topografiska dossiererna

Skriftligt material återfinns i en serie, som kallas de topografiska dossiererna (serie F I i ämbetsarkivet). De lades upp år 1880 och i dem arkivläggs fortfarande omkring 75 % av RAÄ:s ärenden. Här återfinns alla slags skrivna handlingar rörande arkeologiska fynd och utgrävningar, ombyggnader av kyrkor och byggnadsminnen, konservering av byggnadsdetaljer och föremål m.m. För äldre tider finns även enstaka etnologiska och andra inventeringar. Dossiererna består av många slags ärenden som verket haft befattning med, från rent administrativa eller ekonomiska frågor till undersökningsrapporter och inventeringar.

Dossiererna är indelade efter landskap och stad eller socken. För varje stad/socken fördelas de på följande sätt:
– staden/socknen allmänt (handlingar som rör flera fastigheter el. dyl.)
– kyrkan (kyrkorna)
– byggnadsminnen, BM eller SBM (byggnadsminnen eller statliga byggnadsminnen)
– kvarter/stadsägor/byar/gårdar (fastighetsbeteckningarna är inte enhetliga)
– tidningsurklipp.

I några fall (t.ex. Stockholm, Göteborg och Malmö) är underindelningen utbyggd till att omfatta även stadsdelar. Sådana handlingar som berör flera socknar, såsom vissa inventeringar, är oftast lagda i arkivboxar för landskapet enbart (t.ex. ”Västergötland allmänt”). Varje landskap inleds i regel med en samlingsvolym innehållande excerpter samt hänvisningar till andra samlingar, arkiv mm. som rör landskapet. Man bör alltid kontrollera dessa volymer, om man inte finner vad man söker i stads- eller sockenvolymerna. Riksantikvariens och Vitterhetsakademiens beslut och utgående skrivelser före omkring 1923 saknas vanligen i de topografiska dossiererna. Det beror på att man inte använde skrivmaskin och karbonpapper för att göra kopior. De återfinns i stället i protokollen och bland koncepten.

Likaså finns inte alla berättelser från arkeologiska undersökningar från tiden före 1940-talet i de topografiska dossiererna, om det samtidigt med undersökningen överlämnats föremål (fynd) till Statens historiska museum. De ska då sökas i SHM:s åtkomsthandlingar, den s.k. bilagan till museiinventariet (se förteckningen över ämbetsarkivet 2 och 3). Det gäller också andra handlingar som inlämnats i samband med förvärv av föremål, t.ex. från kyrkor. En föregångare till de topografiska dossiererna är de äldre härads- och sockenbeskrivningar, som inkom till riksantikvarien under 1800-talet. De återfinns i ämbetsarkivet 2 under signa E III och E IV.

  • Kontaktperson
  • Arkivet – öppet tis, tors, fre 09.00-16.00, ons 09.00-18.00
  • Telefontider tisdag-fredag 10.00-11.00
  • 08-5191 80 50