Marinarkeologi

Sverige har ett spännande kulturarv under vatten. Få länder kan tävla om så välbevarade lämningar. Även mängden imponerar eftersom de svenska farvattnen genom århundradena varit bland de mest trafikerade.

De flesta kända lämningar på havets botten och i våra sjöar är vrak efter skepp och båtar. Vraken efter de stora örlogsskeppen från 1600-talet – Vasa och Kronan – är världsberömda, men kulturarvet under vatten rymmer mer än så. Sjunkna boplatser från stenåldern, fartygsspärrar från vikingatid och medeltid samt rester efter hamnar och industrier gör kulturarvet under vatten mångsidigt och än mer intressant.

Ett välbevarat kulturarv

Det som ligger under vatten är ofta mycket mer välbevarat än fornlämningar på land. Orsaken är främst att föremål som trä, läder och tyg klarar sig bättre i den syrefattiga miljön. Dessutom gör avsaknaden av skeppsmask att vraken i Östersjön och i insjöar inte bryts ner lika fort som de gör i saltare vatten där den trägnagande lilla organismen finns.

Allt fler sportdykare

Alla de välbevarade lämningarna gör undervattensvärlden mycket spännande. Vrakdykning är den mest populära sysselsättningen bland de sportdykare som vistas i våra farvatten, både bland de omkring 160 000 svenskar som har dykarutbildning och de många utländska dykare som kommer hit för att uppleva detta fascinerande kulturarv.

Lagskyddade fornlämningar

Fornlämningar under vatten är skyddade enligt lag precis som fornlämningar på land. För skeppsvrak gäller lagskyddet om förlisningen har skett före 1850. Många kulturhistoriskt intressanta vrak saknar alltså ett formellt skydd eftersom de är yngre. När det gäller sådana har emellertid länsstyrelsen möjlighet att besluta om fornlämningsförklaring.

Det är positivt att allt fler intresserar sig för historien under vattnet, men det stora slitaget är ett allvarligt problem. Lämningarna må vara välbevarade men de är också mycket sköra och kan skadas av alltför närgångna besökare. Riksantikvarieämbetet arbetar för att kulturarvet under vatten ska vara till glädje för dagens människor samtidigt som det ska finnas kvar även för våra barn och barnbarn.

Fornsök

I Riksantikvarieämbetets databas Fornsök kan du leta efter fornlämningar både under och över ytan.

Se även: Statens maritima och transporthistoriska museer – museimyndighet för bevarande och levandegörande av det maritima kulturarvet.